Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ”

ПОКАНА ЗА
УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОТ: УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ”, БУЛСТАТ: 123740950, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район Красно село, ул. „Владайска“ No 39A, ет. П, ап. 2, представлявано от Председателя Светослав Русалов

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗЮЛНЦ, и чл. 20, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, и предвид Решение на Управителния съвет от 01.02.2017 г., свикваме редовно Общо отчетно събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.03.2017 г. /петък/ от 11.00 часа, в гр. Правец, хотел „РИУ Правец“ (адрес: кв. „Езерото” № 8), зала „Правец“, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Председателя и Управителния съвет;
2. Отчет за дейността на Контролния съвет;
3. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове;
4. Изменения и допълнения в Устава на Сдружението;
5. Приемане бюджета на Сдружението и определяне на годишния членски внос.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, редовното Общо отчетно събрание ще се проведе в същия ден, от 12.00 ч. на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на членовете, които са се явили.
Съгласно чл. 20, ал. 4 от Устава, във вр. с чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването й на интернет страница на Сдружението (www.grain.bg) и с изпращането й на посочените от членовете електронни пощи, най-малко един месец преди насроченото Общо събрание.

13.02.2017 г.
гр. София
С уважение: ____________________
/Светослав Русалов – председател на Управителния съвет на Национална асоциация на зърнопроизводителите/

Коментирай:

comments

To Top