Новини

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

ДО
Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НА
Р БЪЛГАРИЯ
Г-Н ЖИВКО ЖИВКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-РА

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно: Безпрецедентното забавяне в изплащането на подпомагането по схемите за директни плащания и мерките на ПРСР за Кампания 2016

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРОЖАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖИВКОВ,

Свидетели сме на безпрецедентно забавяне на плащанията за Кампания 2016, касаещи СЕПП след прилагане на намаленията и таваните, както и по мярка 12 „ Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“, направления на мярка 10 „Агроекология и климат“ и на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.
Неколкократната промяна на сроковете в индикативния график, последвана от тяхното неспазване от страна ДФ „Земеделие“ – РА провокира напрежение сред земеделската общност. Обръщаме внимание, че земеделските стопани разчитат на заложената периодичност на оторизациите, правят своите разчети и планират своята дейност, съобразно този график.
Браншът прояви разбиране и толерантност към затрудненията, пред които бе изправена администрацията на ДФЗ-РА, вследствие на усложнената политическа обстановка и смяната на правителства в страната.
Поредното закъснение и отлагане на планираните оторизации по гореспоменатите схеми и мерки на ОСП говори или за пренебрежително отношение, спрямо земеделския сектор, или за сериозни пропуски в организацията на дейността на Разплащателна агенция.
Националната асоциация на зърнопроизводителите е силно обезпокоена и от закъснението при одобрението на проектните предложения и сключването на договори от втория прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” на ПРСР 2014-2020. Отново се повтаря сценарият с неспазването на нормативно определените срокове за договориране. Няма яснота и кога ще бъде осигурен бюджет за подписаните договори под условие от първия прием по подмярката.
НАЗ изразява категорична нетърпимост към продължаването на тази порочна тенденция.
Настояваме за възстановяване на лоялността към българските земеделски стопани, чрез придържане към обявяваните срокове и редовно изплащане на подпомагането занапред!

21 юни 2017 г.

Управителен съвет на НАЗ

Коментирай:

comments

To Top