Новини

НОВИ МОМЕНТИ, ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПРЕЗ 2008Г.

Както и за 2007г. така и през 2008г. за подпомагане по схемите и мерките за подпомагане на площ могат да кандидатстват земеделски стопани, които стопанисват земеделска площ, намираща се на територията на страната и включена в системата за идентификация на земеделските парцели. Допустими за подпомагане са земеделски площи, поддържани в добро земеделско и екологично състояние. Тези площи се намират във физически блокове – земеделски площи.

Новите моменти и възможности са:
По схемата за национални доплащания (НД)

Променен е списъкът култури, за които НЯМА национални доплащания.
През 2008 г. няма да се подпомагат:
• Винени лозя;
• Пасища, мери и ливади;
• Площи, заети с производство на ягоди и малини за преработка;
• Тютюн.
Т.е. за разлика от 2007 г. ще се подпомагат всички видове трайни насаждения (вкл. маслодайна роза), без винени лозя и няма да се подпомагат площи, заети с ягоди и малини, отглеждани за преработка.

По плащания по схемата за енергийните култури (ЕК)

За една година се реши проблемът с изискване за плащане на гаранции на хектар от производители и износители на „енергийни култури” за площите, за които имат сключени договори със земеделски стопани.
Вече производители и първи преработватели на енергийни култури за биогорива, които след съответно одобряване от МЗП фигурират в нарочен списък, публикуван на Интернет – страницата на МЗП, не плащат такива гаранции.

От 2008 г. стартират и две съвсем нови схеми и мерки
Схеми и мерки, по които се подпомагаха земеделските стопани през 2007 г :
1.схеми и мерки, плащанията по които не са обвързани директно с произвеждани земеделски продукти от земеделска площ или брой отглеждани животни.
1. 1.Схема за единно плащане на площ – СЕПП
1. 2. Схема за национални доплащания (НД)
1. 3. Плащания на земеделските стопани за площи, намиращи се в райони с природни ограничения – планински райони (НР1) и райони, различни от планинските (НР2).
1. 4. Плащания по схемата за енергийните култури (ЕК)
Плащането по схемата се определя на хектар земеделска площ, засята с енергийни култури, предназначени за производство на биогорива и е обвързано с произведените земеделски продукти от тази площ.

1.5. Агроекологични плащания (АЕП)
Чрез тези плащания по различни под-мерки, залегнали в Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., ще се дава възможност на земеделските стопани да получават средства за ползваните от тях земеделски площи в зони с природни особености, с висока природна стойност и други.
Плащането е в зависимост от конкретната под-мярка и се определя на хектар ползвана земеделска площ и/или брой и вид на отглеждани селскостопански животни, като не е обвързано с растителна и/или животинска продукция.
Кандидатстването по тези мерки е доброволно и за голяма част от тези мерки се иска срок на спазване на поетите задължения от 5 години.
Списъците с физическите блокове от територията на дадена ОСЗГ, които попадат в зони с Висока природна стойност, трябва да са разлепени в самата ОСЗГ. Списъците, по области, трябва са налични и в съответната ОРА.
Тези списъци са в две части:
• Физически блокове – обработваема земя;
• Физически блокове – пасища, мели и ливади
1. 6. Плащания по схеми за отглеждане на пресни ягоди и малини, предназначени за преработка (ЯМ)
Чрез плащания по тази схеми, се дава възможност на земеделските стопани да получат /допълнителни/ средства за площите обработвана земя, на които отглеждат пресни ягоди и малини, предназначени за последваща преработка.
Плащането се определя на хектар земеделска площ, засадени с такива култури и е обвързано с произведените земеделски продукти от тази площ.

Промени в Общото заявление за подпомагане на площ 2008г.

Общото заявление за подпомагане на площ за 2008 г. се състои от основен формуляр и приложения.

Основният формуляр „Общо заявление за плащания на площ 2008”има две форми:
за кандидати – физическо лице
за кандидати – юридическо лице или едноличен търговец,
е задължителен за попълване. В него, както и миналата година, се съдържат данни за идентификация на кандидата, за банковата сметка, обща информация за схемите и мерките, за които кандидата иска субсидии, общите задължения, които кандидата трябва да поеме, за да се приеме заявлението и при спазването на които ще му бъде отпусната съответната субсидия.

С основния формуляр може да се кандидатства, за всеки един заявен земеделски парцел, за една или няколко от следните схеми и мерки:
• Схемата за единно плащане на площ (СЕПП);
• Схема за националните доплащания (НД);
• Плащанията на земеделски стопани (фермери) за природни ограничения в планински райони (НР1);
• Плащанията на земеделски стопани (фермери) за природни ограничения в райони, различни от планинските (НР2);
• Плащания по схемата за енергийните култури (ЕК);
• Мярка „Агроекологични плащания” (АЕП);
• Схемата за подпомагане на производителите на ягоди и малини предназначени за преработка (ЯМ).
Заявяването на схемите и мерките става чрез маркиране и/или попълване на съответни полета в „Таблица на използваните парцели 2008 година”.
Ако се кандидатства по мярка „Агроекологични плащания” (АЕП) или по схемата за подпомагане на производителите на ягоди и малини предназначени за преработка (ЯМ), е необходимо да попълните и да приложите към основното заявление и съответните приложения.

Нови изисквания и моменти в Общото заявление за подпомагане на площ 2008г

Освен добавяне в заявлението на новите схеми и мерки за подпомагане, съществена новост в Заявлението е, че от тази година се изисква и деклариране на основанието за ползване на заявените площи:
• Собственост / Съсобственост;
• Договор за аренда;
• Договор за наем;
• Споразумение за ползване по чл. 37 в от ЗСПЗЗ;
• Разрешително за паша (при заявяване на пасища и ливади, попадащи в национални паркове „Централен Балкан”, „Рила” и „Пирин”, издадено от парковите администрации);
• Друго
Друга новост в заявлението е, че кандидатът трябва да декларира, че се задължава да съхранява документите, доказващи основанието му за ползване на земеделските парцели, с които кандидатства за субсидия, за поне 5 (пет) години от годината на кандидатстване
От 2008 г. площите, за които се кандидатства за субсидии по схеми и мерки, свързани с плащане на площ, трябва да са регистрирани предварително в Система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), а самата регистрация на тези площи се извършва в ОСЗГ по местонахождението на площите.
Ако след подаване на „Общо заявление за плащания на площ 2008” в ОРА, искате да направите промени в него, касаещи площи (отказ от вече заявени, добавяне на нови, промяна в границите им и др.), това трябва да се извърши най-напред в СИЗП, по местонахождението на тези площи и след това, със съответните карти, получени от ОСЗГ, и се подава молба до ОРА за промяна в заявлението.

Мерки и решения на МЗП, ДФЗ и РА с цел недопускане на грешките и пропуските в организацията на работата им от 2007г.

1. За разрешаване на конфликт „Двойно декларирани площи”
Досега за 2007г. кандидатите, декларирали една и съща площ, бяха канени с уведомителни писма от ОРА да се явят в 10 дневен срок в съответната ОРА за разрешаване на конфликта. Ако това не ставаше доброволно, служителите на ОРА правеха опит да решат конфликта на база представени от кандидатите документи, доказващи правото на ползване на спорните площи. На практика тази формула на работа се оказа неудачна поради липсата на организация, компетентност и неточни правила при работата.

Нови елементи:
Предвидено е да се изискват и допълнителни документи, доказващи не само правото на ползване, а и самото ползване на спорните площи – все пак се плаща не на собственика, а на ползвателя.
При невъзможност да се реши конфликта от страна на служителите на ОРА, той се отнася до Комисия, която ще се създаде към ЦУ на РА. Предвижда се в работата на комисията да вземат участие и представители на местната власт, както и на съответни компетентни органи например – икономическа полиция). Тази комисия ще разглежда случаите на площи, заявени от повече от един кандидат и, ако е възможно, взема решение за определяне на истинския ползвател, както и за освобождаването му от санкции за „над-деклариране”.
Разбира се, страните могат да отнесат спора помежду си до съда.

2. Решения и мерки при разглеждане на постъпили жалби и сигнали, свързани с решения на РА за плащане (размер на плащане) или да отказ от плащане.

Нов елемент:
При наличието на жалби и сигнали от страна на кандидатите, свързани с решение на РА за изплащане или отказ от изплащане на средства, със Заповед на министъра на земеделието и продоволствието се създава Комисия, която изразява становище относно основателността на подадените жалби и сигнали.
В работата на тази комисия ще вземат участие служители на МЗП и ДФ „Земеделие” – РА. Тя ще разглежда постъпили жалби и сигнали (до МЗП и/или РА), свързани с откази от изплащане на субсидии и ще проучва всеки конкретен случай, като събира и допълнителни данни и информация. За всяка разглеждана жалба или сигнал, комисията трябва да изрази становище, дали те са основателни или не.
Когато счете жалбата за основателна, комисията предлага на министъра на земеделието и продоволствието да възложи на Разплащателна агенция да преразгледа решението си по случая, като намали или отмени наложени санкции и да извърши плащане (напр. да доплати някаква сума).

Остава неизяснен срока на действие на тази Комисия, както и възможността от ресурс, време и квалификация да се справи с проблемите във всеки един регион, където има различна специфичност. Възниква въпросът една Комисия достатъчна ли е, за да обхване всички региони и проблеми. Остава не ясен и въпроса за участието на браншовите организации, които пряко защитават интересите на своите членове.Това са организациите, които трябва реално да участват в разрешаването на проблемите и именно те са хората обработващи земята и на практика те се сблъскват с неточности, пропуски, проблеми от законодателен и морален принцип. Необходимо е браншовите организации да участват на местно, регионално и национално ниво, защото те идентифицират проблемите, могат да предложат решения и мерки и са коректив на държавните служители.

3. Мерки за подобряване на организация на теренните проверки, извършвани от МЗП и РА и обмена на данни за резултатите от тези проверки

МЗП организира и провежда теренни проверки за поддържане данните за физическите блокове – земеделски площи в актуално състояние. Основната тежест на теренните проверки от тази година ще бъде следенето на състоянието на тези физически блокове, в които има земеделски площи, регистрирани за подпомагане.
По резултатите от теренните проверки МЗП ще актуализира база данни „Физически блокове” на Системата за идентификация на земеделските парцели и ще предава актуализираната база данни на РА за отразяване в ИСАК.
РА ще организира и провежда проверки на място за установяване допустимостта за плащане на площите, фигуриращи в дадено Заявление.

Нови елементи:
Проверките на ТИ на РА ще стартират тази година още през м. април – по случайна извадка от подадените до момента в ОРА Заявления;
Времето на теренните проверки през годината РА ще съобразява с вида култура на земеделските парцели.

Отново остава въпросът за капацитета и срока на действие. Отново не е предвидено участието на браншовите организации. Необходимо е участието на земеделските стопани не само при проверките, а и при писането на правилата, които трябва ясно да се разясняват. Земеделските стопани искат и държат да бъдат изрядни, да спазват всички изисквания и условия, но тогава когато те са ясни, не противоречат на предишни такива или не затрудняват произвеждането на земеделска продукция и обработването на българската земя, като полагат къртовски труд, независимо от природата и действията на изпълнителната власт.

Коментирай:

comments

Нагоре