Новини

Актуален анализ на подписания между правителството на РБългария и НАЗ меморандум

ДО
Г-н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РБЪЛГАРИЯ

ДО
Г-н СИМЕОН ДЯНКОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
РБЪЛГАРИЯ
ДО

Д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НА РБЪЛГАРИЯ
ДО
Г-жа ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
В НС НА РБЪЛГАРИЯ
С О Ф И Я

Актуален анализ на подписания между правителството на РБългария и НАЗ меморандум

от 08.06.2010 г.
и напомнително писмо до Mинистър-Председателя
от 10.09.2010 г.( вх. №08.01.-123 от 16.09.2010 )

Днес, 19.10.2010 г., на свое редовно разширено заседание, УС на НАЗ разгледа горепосочените документи във връзка с разглеждането на проектобюджет 2011 г. и направените в медиите изявления за необходимостта от субсидиране на сектор „Земеделие”.

Изразяваме удовлетворение от поетия ангажимент на Правителството да изплати директните плащания на единица площ за стопанската 2009/2010 г. до 15.12.2010 г. и приетото постановление на Министерски съвет от 23.06.2010 г., гарантиращо в Бюджет 2011 г. 10 лв. на 1 дка национални доплащания към директните плащания на единица площ за стопанската 2009/2010 г.

Същевременно констатираме, че:
1. Не е изпълнен поетия ангажимент от Министерството на финансите относно изискването на становище от ЕК по отношение на данъчното облагане на субсидиите на ЗП;
2. Не са предприети необходимите действия за нотификация на данъчните облекчения;
3. Не е изяснен регламента за ползване от земеделските производители на гориво с намален акциз за земеделски нужди след 2010 г.;
4. Не са предприети мерки за изравняване на данъчния статут на ЗП с този на ЕТ.;
5. Все още няма решение за прехвърляне на средства от мерки по ПРСР 2007-2013 г. с по-ниска усвояемост към м.121 от ПРСР.;
6. Не са взети под внимание предложенията на НАЗ за законодателни промени.

Горните констатации бяха направени още на 10.09.2010 г. , за което с писмо с вх. № 08.01.-123 от 16.09.2010 бе уведомен Министър-Председателя на РБ.

За наше най-голямо съжаление, от 16.09.2010 г. до 19.10.2010 г. не е настъпила никаква промяна в решаването на горепосочените проблеми.

Това отношение на Правителството към земеделския сектор генерира несигурност и напрежение в земеделските стопани.

НАЗ настоява до 30.10.2010 г. да получи ясен отговор относно изпълнението на поетите ангажименти. След тази дата НАЗ ще предприеме ефективни протестни действия в цялата страна за отстояване на договореностите с Правителството.

Коментирай:

comments

To Top