Новини

Общо събрание на НАЗ

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ Национална асоциация на зърнопроизводителите гр.Стара Загора, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на сдружението, свиква извънредно Общо отчетно изборно събрание на Сдружението на 26-ти ноември 2011 г. от 11:00 часа в гр. Пловдив, в хотелски комплекс „Новотел”, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет.
2. Отчет за дейността на Контролния съвет.
3. Предсрочно освобождаване на Председателя и членовете на Управителния съвет.
4. Предсрочно освобождаване на Председателя и членовете на Контролния съвет.
5. Избор на Председател на НАЗ и на Управителен съвет.
6. Избор на Контролен съвет и Председател на КС.
7. Промени в Устава на Сдружението.
8. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.
9. Приемане на бюджет и определяне на членския внос.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същия ден в 12:00 ч. на същото място при същия дневен ред.

От УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на Национална асоциация на
зърнопроизводителите

28.10.2011 г.
гр. Стара Загора

Коментирай:

comments

To Top