На 28 март в пленарна зала бяха приети на второ четене промените по ЗИД в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Измененията в Закона имат редица ключови аспекти, за които НАЗ активно настоява и последователно бори вече 10 години.

Една от промените от съществено значение е приоритизирането на чувствителните сектори в земеделието, а именно фермерите, отглеждащи зеленчуци, трайни насаждения, животновъди и сертифицирани биологични производители. Справедливото разпределение на Държавен поземлен фонд  (ДПФ) ще подпомогне малките и средните производители, ще насърчи разнообразието в сектора и ще създаде по-справедливи пазарни условия.

Измененията, касаещи сключването на споразумения за комасирано ползване, ще попречат на порочните практики и демагогията, давайки предимство на малките и средни производители, които ще имат възможност да подобрят конкурентните си позиции. Ще се предотврати умишленото блокиране на споразумения и ще се улесни процеса на вземане на решения, като същевременно се гарантира, че мнозинството от участниците са съгласни с условията на споразумението.

Трансформацията на методиката за определяне на размера на средното годишно рентно плащане за съответното землище е едно от най-съществените предложения в ЗИД на ЗСПЗЗ. Правилното определяне на размера на средногодишното рентно плащане ще подкрепи стабилността и устойчивостта в сектора. Решението да се взимат предвид абсолютно всички договори, които са регистрирани в Общинската земеделска служба за съответната година, а не само 50 % от вписаните, ще балансира смятането на средната рента и ще създаде справедливи условия за земеделските стопани.

Освен това, през ЗСПЗЗ реформа се прави и в Закона за опазването на земеделските земи, като се предвижда земи от ОПФ с начин на трайно ползване на пасища, мери и ливади, да могат да бъдат отдавани за изграждане на фотоволтаици, при условие че последните три години не са били заявявани за подпомагане от животновъди и нямат договори за наем.

НАЗ вярва, че тези изменения са само началото на пътя към дългосрочни инвестиции, подкрепа за малките и млади земеделски стопани и устойчивост на българското земеделие.