и позицията си по отношение на ОСП 2014-2020 г.

Във връзка с проведеното днес заседание на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура при Президента на България Росен Плевнелиев, Националната асоциация на зърнопроизводителите представи следните позиции:

Позиция на НАЗ по отношение на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014 – 2020 г.:

1) Настоящата ОСП е дискриминационна и несправедлива, поради нееднаквото подпомагане на европейските земеделски производители;
2) От жизнено значение за българския земеделски производител е нивата на подпомагане за всички държави-членки да бъдат реално изравнени в началото на новия програмен период на ОСП през 2014г., за да съществува равнопоставеност на всички фермери на общите европейски пазари.

Позиция на НАЗ по отношение на националните приоритети в Селскостопанската политика на Република България до 2020г.:

1) Създаване и поддържане на условия за конкурентоспособност на българския земеделски производител на общите европейски пазари;
2) Насърчаване на навлизането и развитието на високите технологии в сферата на Земеделието;
3) Спазване на добри земеделски и екологични практики;
4) Създаване на ефективна застрахователна система в сектор Земеделие с участието на държавата, земеделските производители и застрахователните компании;
5) Изготвяне и реализиране на национална стратегия за развитие на поливното земеделие и хидромелиорациите;
6) Продължаване и засилване на националната подкрепа по отношение на Земеделието по одобрени от ЕС мерки и програми, като национални доплащания, намалена акцизна ставка за горива за земеделски нужди и др.;
7) Реална и активна връзка между науката и земеделието;
8) Категоризация и квалификация на земеделския труд;
9) Създаване на работещи правила за устойчиво земеползване и комасация на земеделските земи.