Новини

Наредба за условията и реда за подпомагане на производителите на енергийни култури подписа министърът на земеделието и горите.

С наредбата се уреждат условията и реда за предоставяне на директни плащания на хектар за енергийни култури. Успоредно с единните плащания на площ и националните доплащания, земеделските стопани ще могат да получават директни плащания по 45 евро на хектар за площите, засети с енергийни култури, които са предназначени за производство на енергийни продукти и за които министърът на земеделието и горите е утвърдил представителни добиви. Според регламентите за подпомагане в общността, ЕК има право да намали плащането на хектар с еднакъв коефициент за намаление, когато в рамките на цялата общност са заявени за подпомагане повече площи, отколкото е определената максимална гарантирана площ. Съгласно условията, посочени в наредбата, стопаните, които ще имат право на подпомагане трябва да са заявили площите за производство на енергийни култури по реда на Наредба № 107 от 23 август 2006г. и заявените парцели да са с минимален размер, определени по реда на чл. 39, ал. 2 от ЗПЗП. Изисква се още стопаните да имат сключени договори с преработватели или изкупвачи на територията на ЕС за изкупуване на произведените земеделски продукти, с цел производство на енергийни продукти или междинни или странични продукти за производство на енергийни продукти. В договорите изрично трябва да е упоменат срокът на договора, площите, засети с културата, идентификационният номер на блока на земеделското стопанство и номера на земеделския парцел, очакваните количества продукция и условията на нейната доставка. Неразделна част от договора е и декларацията, предоставена от преработвателя и/или изкупвача, че ще осигури преработка на земеделски продукти, еквивалентни на доставените, в енергийни продукти. Преработвателите и/или изкупвачите внасят заедно с това и гаранция в РА в размер на 60 евро на хектар за преработката на доставените земеделски продукти в енергийни продукти или в междинни или странични продукти. Гаранцията се внася във формата, определена с Приложение към настоящата наредба и по реда на Наредба № 3 от 6 февруари 2007г. за реда за предоставяне на обезпечения в областта на земеделието (обн. ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007г.). При изменение на договорите за доставка, размерът на гаранцията се изменя частично. РА освобождава внесената гаранция, изцяло или частично, когато установи, че преработвателят или изкупвачът е изпълнил задължението си, за осигуряване на преработката на земеделски продукти, еквивалентни на доставените, в енергийни продукти. РА освобождава внесената от изкупвач гаранция, и когато преработвател е внесъл еквивалентна гаранция за преработката на същите земеделски продукти. Важно условие е, стопаните да сключат с преработвателя или изкупвача отделен договор за всеки вид земеделски продукт, който се произвежда с цел производство на енергийни продукти и който договор се представя в РА както от производителя при кандидатстването за подпомагане, така и от преработвателя или изкупвача, при гарантиране на изкупуването. По смисъла на тази наредба „енергийни продукти” са биоетанол, биодизел, биогаз, биометанол, биодиметилетер, био-ЕТБЕ (био-третио-бутил-етер), био-метил-тетрио-бутил-етер, синтетични биогорива, биоводород, както и чистото растително масло и електрическата и топлинна енергия, произведени от биомаса. За подпомагането съгласно наредбата, се изисква още стопаните да декларират в срок до 30 септември в РА количеството на произведените земеделски продукти по видове и количества доставени продукти по преработватели и/или изкупвачи, както и да докажат реалната доставка на договорените количества земеделски продукти.

Дирекция “Информация, връзки с обществеността и протокол” http://www.mzgar.government.bg

Свързани публикации:

Коментирай:

comments

To Top