ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „Национална асоциация на зърнопроизводителите”, на основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ и чл.20, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание на Сдружението на 10.03.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в гр. Стара Загора, хотел „Мериан Палас”, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Председателя и Управителния съвет.
2. Отчет за дейността на Контролния съвет.
3. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.
4. Изменения и допълнения в Устава на Сдружението.
5. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Сдружението.
6. Освобождаване на Председателя на Сдружението.
7. Освобождаване на Председателя и членовете на Контролния съвет.
8. Избор на Председател на Сдружението.
9. Избор на Контролен съвет на Сдружението.
10. Приемане бюджета на Сдружението и определяне на годишния членски внос.

При липса на кворум, на основание чл.27, изр. второ от ЗЮЛНЦ, редовното Общо отчетно-изборно събрание ще се проведе на същия ден в 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

07.12.2015 г.
гр. София

От Управителния съвет на
Национална асоциация на зърнопроизводителите