Новини

Общо отчетно-изборно събрание

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „Национална асоциация на зърнопроизводителите”, на основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ и чл.20 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание на Сдружението на 30.11.2013 г. /събота/ от 10.00 часа в гр. Пловдив, Новотел „Пловдив”,
при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет.
2. Отчет за дейността на Контролния съвет.
3. Изменения и допълнения в Устава на Сдружението.
4. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.
5. Вземане на решение за участие на НАЗ в други организации.
6. Освобождаване на Председателя и членовете на Управителния съвет.
7. Особождаване на Председателя и членовете на Контролния съвет.
8. Избор на Председател на НАЗ и на членове на Управителния съвет на НАЗ.
9. Избор на Контролен съвет и на Председател на Контролния съвет на НАЗ.
10. Приемане бюджета на сдружението и определяне на годишния членси внос.

При липса на кворум, на основание чл.27, изр. второ от ЗЮЛНЦ, редовното Общо отчетно-изборно събрание ще се проведе на същия ден в 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

28.10.2013 г. гр. София
От УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на Национална асоциация
на зърнопроизводителите

Коментирай:

comments

To Top