Управителният съвет на СНЦ Национална асоциация на зърнопроизводителите, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на сдружението, проведе Общо отчетно събрание на Сдружението на 1-ви декември 2012 г. при кворум от 10.00 часа в гр. Пловдив, Новотел „Пловдив”, при следния дневния ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет.
2. Отчет за дейността на Контролния съвет.
3. Приемане на нови членови и освобождаване на стари членове.
4. Членство на НАЗ в Съвета на българските аграрни организации.
5. Определяне на бюджета и членския внос.
6. Промени в Устава на Сдружението.

Председателя на НАЗ г-н Ангел Вукодинов представи доклад за дейността на асоциацията за отчетния период. Изслушан бе и докладът на изпълнителния директор Наталия Тодорова, която през изминалата година посещава неколкократно Комисията по земеделие към Европейския парламент в Брюксел.