Управителният съвет на СНЦ Национална асоциация на зърнопроизводителите гр.Стара Загора, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на сдружението, проведе извънредно Общо отчетно изборно събрание на Сдружението на 26-ти ноември 2011 г. при кворум в 11:00 часа в гр. Пловдив, в хотелски комплекс „Новотел”, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет.
2. Отчет за дейността на Контролния съвет.
3. Предсрочно освобождаване на Председателя и членовете на Управителния съвет.
4. Предсрочно освобождаване на Председателя и членовете на Контролния съвет.
5. Избор на Председател на НАЗ и на Управителен съвет.
6. Избор на Контролен съвет и Председател на КС.
7. Промени в Устава на Сдружението.
8. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.
9. Приемане на бюджет и определяне на членския внос.

За Председател на УС на НАЗ беше избран Ангел Вукодинов със заместник председатели Васил Петров, Радослав Христов и Георги Милев. Управителния съвет допълват: Николай Киров, Атанас Георгиев, Димитър Мачуганов, Румяна Ангелова и Дамян Вътев.

Седалището на организацията се мести от Стара Загора в София. Създава се нов управителен орган – “Разширен управителен съвет” в който представители ще имат всички регионални организации членове на сдружението.