Новини

Общо събрание на НАЗ

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „Национална асоциация на зърнопроизводителите”, на основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ и чл.20 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание на Сдружението на 29.11.2014 г. /събота/ от 10.00 часа в гр. Пловдив, Новотел „Пловдив”,
при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.
2. Отчет за дейността на Управителния съвет.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет.
4. Освобождаване на членове на Управителния съвет, поради подадени оставки.
5. Избор на нови членове за попълване състава на Управителния съвет.
6. Изменения и допълнения в Устава на Сдружението.
7. Приемане бюджета на Сдружението.

При липса на кворум, на основание чл.27, изр. второ от ЗЮЛНЦ, редовното Общо отчетно-изборно събрание ще се проведе на същия ден в 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

09.10.2014 г. гр. София
От УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на Национална асоциация
на зърнопроизводителите

Коментирай:

comments

To Top