Новини

Общо отчетно-изборно събрание

 ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„Национална асоциация на зърнопроизводителите”

  

ПОКАНА за

 участие в Общо събрание

 

ОТ: Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Национална асоциация на зърнопроизводителите”, Булстат: 123740950, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район Красно село, ул. „Владайска“ № 39A, партер, ап. 2, представлявано от Председателя Светослав Русалов

            Уважаеми членове,

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗЮЛНЦ, и чл. 20, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, и предвид Решения на Управителния съвет от 21.12.2017 г. и 15.01.2018 г., по инициатива на Управителния съвет, свикваме редовно Общо отчетно-изборно събрание на Сдружението, което ще се проведе на 23.02.2018 г. /петък/ от 10.00 часа, в гр. Хисаря, Спа хотел „Хисар“ (адрес: Хисаря 4180, ул. „Генерал Гурко“ № 1), зала „Тракия“, при следния дневен ред:

 

  1. Отчет за дейността на Председателя и Управителния съвет.
  2. Отчет за дейността на Контролния съвет.
  3. Изменения и допълнения в Устава на Сдружението.
  4. Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Сдружението.
  5. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Председателя на Сдружението.
  6. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Председателя и членовете на Контролния съвет.
  7. Избор на Председател на Сдружението.
  8. Избор на Контролен съвет на Сдружението.
  9. Приемане бюджета на Сдружението и определяне на годишния членски внос.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, редовното Общо отчетно-изборно събрание ще се проведе в същия ден, от 11.00 ч. на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на членовете, които са се явили.

Съгласно чл. 20, ал. 4 от Устава, във вр. с чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването й на интернет страница на Сдружението (www.grain.bg) и с изпращането й на посочените от членовете електронни пощи, най-малко един месец преди насроченото Общо събрание.

22.01.2018 г.

гр. София

                                                           С уважение: ____________________

/Светослав Русалов – Председател на Управителния съвет на
  Национална асоциация на зърнопроизводителите/

Коментирай:

comments

To Top