Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) e отраслова организация на зърнопроизводителите в Република България, регистрирана като юридическо лице на 17.11.2006 г. Учредители на асоциацията са регионални организации (сдружения) на зърнопроизводители от всички области на Република България, които са обединени от идеята за модерно, конкурентноспособно българско зърнопроизводство.

НАЗ е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел в частна полза за представителство и защита на интересите на неговите членове, осъществяващи стопанска дейност в отрасъла зърнопроизводство. Предмет на дейност на организацията е представителство и защита на общите икономически интереси на нейните членове, подпомагане и насърчаване развитието на техния бизнес и индивидуалния им стопански просперитет, както и на отрасъла зърнопроизводство като цяло.

Основните цели на организацията са:

 • Да представлява и защитава икономическите и работодателските интереси на членовете на Организацията пред всички държавни и общински органи, както и пред институциите на ЕС;
 • Да създава и утвърждава модерни икономически отношения в отрасъла зърнопроизводство, базирани на постиженията на науката и техниката;
 • Да подкрепя ефективната и прозрачна лоялна конкуренция и коректните делови отношения в отрасъла зърнопроизводство;
 • Да изследва и адаптира европейските социални и икономически стандарти и добри практики към отрасъла зърнопроизводство;
 • Да стимулира предприемчивостта на лицата, развиващи стопанска дейност в отрасъла зърнопроизводство и индивидуалния просперитет на всеки член на Организацията;
 • Да изследва анализира проблемите на икономиката и финансите, труда и индустриалните отношения в отрасъла зърнопроизводство;
 • Да усъвършенства пазарната инфраструктура, принципите и механизмите и действащата в страната нормативна уредба, регулираща обществените отношения в отрасъла зърнопроизводство.

Членството в Организацията е доброволно.

В нея могат да участват само регионални организации (сдружения) на зърнопроизводители от всички области на Република България, които споделят целите на Организацията и приемат средствата за тяхното постигане.

В Организацията не могат да членуват физически лица, политически партии и движения, както и религиозни организации.

Нов член на Организацията се приема от Управителния съвет, въз основа на отправена до него писмена молба, в която декларира желанието си за встъпване в членство и съгласието си с разпоредбите на Устава на Организацията.

Всеки член на Организацията има право:

 • да участва в работата на Общото събрание;
 • да бъде избиран в органите на управление на Организацията;
 • чрез участието си в Общото събрание да осъществява контрол върху работата на останалите органите на Организацията;
 • да бъде информиран за дейността на Организацията;
 • да се ползува от имуществото и от резултатите от дейността на Организацията;
 • да се ползва от услугите, предоставяни от Организацията;
 • да участва в мероприятия, организирани от Организацията;
 • по пълномощие да представлява Организацията на експертно ниво в обсъждания, кръгли маси, конференции и други подобни форуми;
 • да поставя на обсъждане и разглеждане въпроси, свързани с целите и дейността на Организацията;
 • свободно да излага вижданията си и да прави предложения за предприемане на конкретни мерки и инициативи от страна на Организацията в защита на интересите му;
 • да търси съдействието и помощта на Организацията при осъществяването на неговата стопанска дейност;
 • да оспорва решенията на органите на Организацията по предвидения ред.

Всеки член на Организацията е длъжен:

 • да спазва Устава и другите вътрешни правила на Организацията.
 • да работи за постигане на целите на Организацията и за издигането на нейния обществен авторитет.
 • редовно да плаща членския си внос (имуществените си вноски);
 • да изпълнява решенията на органите на управление на Организацията.

Членове на Общото събание на Националната асоциация на зърнопроизводиителите

Грамота за принос с дарение за с.Бисер