ОТ: Управителния съвет на Национална асоциация на зърнопроизводителите

            Уважаеми членове,

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗЮЛНЦ, и чл. 20, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, и предвид Решение на Управителния съвет от 27.11.2019 г., свикваме редовно Общо отчетно-изборно събрание на Сдружението, което ще се проведе на 20.02.2020 г. /четвъртък/ от 10.00 часа, в село Старосел, област Пловдив, комплекс за винен и СПА туризъм „Старосел“, зала „Орфей“, Тракийска резиденция Старосел, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Председателя и Управителния съвет.
  2. Отчет за дейността на Контролния съвет.
  3. Изменения и допълнения в Устава на Сдружението.
  4. Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Сдружението.
  5. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Председателя на Сдружението. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет.
  6. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Председателя и членовете на Контролния съвет.
  7. Избор на Председател на Сдружението. Гласуване на членове на Управителния съвет.
  8. Избор на Контролен съвет на Сдружението.
  9. Приемане бюджета на Сдружението и определяне на годишния членски внос.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, редовното Общо отчетно събрание ще се проведе в същия ден, от 12.00 ч. на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на членовете, които са се явили.

Съгласно чл. 20, ал. 4 от Устава, във вр. с чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването й на интернет страница на Сдружението (www.grain.bg) и с изпращането й на посочените от членовете електронни пощи, най-малко един месец преди насроченото Общо събрание.

17.01.2020 г.

гр. София
                                                           С уважение

Костадин Костадинов

Председател на  УС на НАЗ