ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Национална асоциация на зърнопроизводителите”

ОТ: Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Национална асоциация на зърнопроизводителите”, Булстат: 123740950, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район Красно село, ул. „Владайска“ № 39 A, партер, ап. 2, представлявано от Председателя Костадин Костадинов,

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми членове,

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗЮЛНЦ, и чл. 20, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, и предвид Решение на Управителния съвет от 22.01.2021 г., по инициатива на Управителния съвет, съобразено с въведените  в РБ епидемиологични мерки и обстановка в РБ с цел ограничаване разпространението на заразата от Ковид 19, свикваме редовно Общо отчетно събрание на Сдружението, което ще се проведе присъствено, на 18.03.2021 г. /четвъртък/ от 10.00 часа, чрез он – лайн присъствие на членовете посредством уеб-платформата Webex (осигуряваща едновременно аудио и визуална връзка), при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет и приемане на Годишен финансов отчет на Сдружението към 31.12.2020 г.;

3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет;

4. Приемане бюджета на Организацията;

5. Определяне на размера и дължимостта на годишния членски внос.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, редовното Общо отчетно събрание ще се проведе в същия ден, от 11.00 ч. при същия присъствен формат на провеждане в уеб-платформата Webex, и при така обявения дневен ред, независимо от броя на членовете, които са се явили, като присъствието на членовете ще бъде констатирано в съответствие с чл. 21, т. 4 от Устава на сдружението като делегатите ще удостоверят присъствието си в Списък на присъстващите членове чрез техните делегати.

Съгласно чл. 20, ал. 4 от Устава, във вр. с чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването ѝ на интернет страницата на Сдружението (www.grain.bg) и с изпращането ѝ на посочените от членовете електронни пощи, най-малко един месец преди насроченото Общо събрание.

12.02.2021 г.

гр. София

С уважение:
/Костадин Костадинов – Председател на  Управителния съвет на  Национална асоциация на зърнопроизводителите/