Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ

ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Национална асоциация на зърнопроизводителите”

ОТ: Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Национална асоциация на зърнопроизводителите”, Булстат: 123740950, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район Красно село, ул. „Владайска“ № 39 A, партер, ап. 2, представлявано от Председателя Костадин Костадинов

            Уважаеми членове,

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗЮЛНЦ, и чл. 20, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, и предвид Решения на Управителния съвет от 28.11.2018 г., 21.12.2018 г. и 16.01.2019 г., по инициатива на Управителния съвет, свикваме редовно Общо отчетно събрание на Сдружението, което ще се проведе на 21.02.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 часа, в гр. Хисаря, Спа Хотел „Аугуста“ (адрес: Хисаря 4180, бул. „Генерал Гурко“ № 3), зала „Аугуста“, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Председателя и Управителния съвет;

2. Отчет за дейността на Контролния съвет;

3. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове на Сдружението;

4. Изменения и допълнения в Устава на Сдружението;

5. Избор и освобождаване на членове на Управителния съвет на Сдружението ;

6. Приемане бюджета на Сдружението и определяне на годишния членски внос.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, редовното Общо отчетно събрание ще се проведе в същия ден, от 11.00 ч. на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на членовете, които са се явили.

Съгласно чл. 20, ал. 4 от Устава, във вр. с чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването ѝ на интернет страницата на Сдружението (www.grain.bg) и с изпращането ѝ на посочените от членовете електронни пощи, най-малко един месец преди насроченото Общо събрание.

18.01.2019 г.

гр. София
                                                           С уважение:
/Костадин Костадинов – Председател на  Управителния съвет на  Национална асоциация на зърнопроизводителите/

Коментирай:

comments

To Top