ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

До: Членовете на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ”

От: Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ”, 

ЕИК 123740950, със седалище и адрес на управление гр. София, Район Красно село, ул. „Владайска“ № 39 A, партер, ап. 2,

представлявано от Председателя Костадин Костадинов,

Уважаеми членове,

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗЮЛНЦ, и чл. 20, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението и Решение на Управителния съвет от 23.02.2023 г., свикваме редовно Общо отчетно – изборно събрание на Сдружението, което ще се проведе на 05.04.2023 г. /сряда/ от 10.00 часа,  в Хотел „Кингс Валей“ (Kings‘ Valley Medical & Spa Hotel), зала Роуз Валей (Rose Valley),  ул. „Извора“ 22, Казанлъшки минерални бани, Казанлък, при следния дневен ред:

1. Изменение и допълнение на Устава на НАЗ. Изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на НАЗ.

2. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет и приемане на Годишен финансов отчет на Сдружението към 31.12.2022 г.

3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет.

4. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Председателя на Сдружението. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет.

5. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Председателя и членовете на Контролния съвет.

6. Избор на Председател на Сдружението. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружението (съгласно чл. 24, ал. 2 от Устава).

7. Избор на Контролен съвет на Сдружението;

8. Приемане на бюджета на Сдружението и определяне на годишния членски внос.

9. Вземане на решение за участие на НАЗ в друга/и Организация/и – юридическо лице с нестопанска цел.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава, редовното Общо отчетно – изборно събрание ще се проведе в същия ден, от 11.00 ч. на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на членовете, които са се явили.

 Съгласно чл. 20, ал. 4 от Устава, във вр. с чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването й на интернет страницата на Сдружението (www.grain.bg) и с изпращането й на посочените от членовете електронни пощи, най-малко един месец преди насроченото Общо събрание.

02.03.2023 г.

гр. София
                  С уважение:

/Костадин Костадинов – Председател на  Управителния съвет на  „Национална асоциация на зърнопроизводителите“/