До: Членовете на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ”

От: Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ”, ЕИК 123740950, със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, Район Красно село, ул. „Владайска“ № 39 A, партер, ап. 2,

представлявано от Председателя Костадин Костадинов,

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми членове,

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗЮЛНЦ, и чл. 20, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, и предвид Решение на Управителния съвет от 25.02.2022 г., по инициатива на Управителния съвет, свикваме редовно Общо отчетно събрание на Сдружението, което ще се проведе на 29.04.2022 г. /петък/ от 10.00 часа, в село Старосел, област Пловдив, Комплекс за винен и СПА туризъм „Старосел“, Тракийска резиденция Старосел, зала „Орфей“, при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет и приемане на Годишен финансов отчет на Сдружението към 31.12.2021 г.;

2. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет;

3. Приемане бюджета на Организацията;

4. Определяне на размера и дължимостта на годишния членски внос.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, редовното Общо отчетно събрание ще се проведе в същия ден, от 11.00 ч. на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на членовете, които са се явили.

Съгласно чл. 20, ал. 4 от Устава, във вр. с чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването й на интернет страницата на Сдружението (www.grain.bg) и с изпращането й на посочените от членовете електронни пощи, най-малко един месец преди насроченото Общо събрание.

28.03.2022 г.

гр. София,
                                                            С уважение: ____________________

/Костадин Костадинов – председател на  Управителния съвет на  „Национална асоциация на зърнопроизводителите“/