На разширено заседание на Управителния и Контролния съвет на НАЗ провело се на 20.09.2007 бяха приети за членове на асоциацията 5 регионални организации и постъпиха още 2 молби от новосъздадени регионални организации.

Новите членове са: „СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МАСЛОДАЙНИ И ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ” гр. Пловдив „СДРУЖЕНИЕ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ МАДАРА” гр. Шумен „СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МАСЛОДАЙНИ И ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ” гр. Ловеч „РЕГИОНАЛЕН ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ ПАВЛЕКЕНИ” гр. Павлекени „АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” гр. Силистра.

На проведеното събрание след гласуване бяха приети следните решения:
1.При процедурата за държавния бюджет за 2008г. изискваме, така че подпомагането чрез директни плащания, национални доплащания, в това число от прехвърлените средства от развитие на селските райони и задължителното финансиране от националния бюджет, както и допълнителните средства за по-високи национални доплащания, които следва да се предвидят в националния бюджет, да достигнат 220 лева на хектар за 2008г.
2.УС на НАЗ реши ако няма гаранции за изплащане на компенсации за 100% пропадналите площи съгласно подписани конкретни мерки между НАЗ и Министъра на земеделието и продоволствието на 30.05.2007г. да се изпрати искане до МЗП за политическо решение за изплащане на същите компенсации.

Приети бяха и следните предложения, направени от регионалните структури на НАЗ:
1.Да се уточни и разясни от страна на МЗП и ДФ Земеделие ще бъдат ли подпомагани земеделските стопани за площите засети от с енергийни култури.
2.Да се предложи на ДФ Земеделие да отпадне изискването за предоставяне на копия от документите, удостоверяващи ползването на земята от земеделските производители. Да се предоставят на ДФ Земеделие представители на НАЗ за участие в комисиите сформирани за одобрение на проекти.

На заседанието се анализира информацията за добиви от реколта 2007, подготовката за есенната сеитба, предприетите от изпълнителната власт действия и мерки в областта на бранша зърнопроизводство и състоянието на земеделието като цяло. Към днешна дата НАЗ констатира, че неблагоприятните климатични условия са се отразили неблагоприятно на всички посеви в цялата страна и няма незасегнато земеделско стопанство.