На 26 юли 2012 г. от 15.00 ч. в Ловен резерват „Воден”, област Разград, ще се проведе редовно заседание на Разширения управителен съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Срещата ще протече при следния дневен ред:

1. Презентация на „МикроАкаунт” относно софтуера за изготвяне на споразумения по чл. 37в – Агро Офис Комасация.
2. Доклад за дейността на НАЗ в периода 08.06-25.07.2012 г.
3. Резултати от жътвената кампания и състояние на пролетниците.
4. Писмо на НАЗ до КЗГ в НС, Омбудсмана и Комисията за защита на конкуренцията за отпадане на чл. 24а, ал. 8 от ЗСПЗЗ по инициатива на НАЗА-Плевен.
5. Участие на НАЗ в селскостопанското изложение в гр. Добрич 28.08-01.09.2012 г.
6. Обсъждане статистиката за обработваеми площи на членовете на НАЗ.
7. Доклад от представителите на НАЗ, участвали в програмата Кохран в САЩ.
8. Споразуменията и декларациите за ползване на земеделски земи.
9. Разни.