Новини

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние

одобри министърът на земеделието и горите съгласно изискванията на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители и във връзка с прилагането на четирите групи добри земеделски и екологични условия, предвидени в чл. 5 и приложение ІV на Регламент (ЕО) 1782/2003 относно установяването на общи правила за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика.

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние са разписани под формата на 10 Национални стандарти с цел да бъдат улеснени земеделските стопани при практическото им приложение. Поддържането на земеделските земи в добро земеделско и екологично състояние е свързано с опазване на почвата от ерозия, запазване на органичните вещества в нея, запазване на структурата й и минимално ниво на поддръжка и запазване на естествените местообитания. Спазването на Националните стандарти ще помогне допълнително за разрешаването на един приоритетен за България въпрос, а именно намаляване на почвената ерозия. В Наръчник за земеделските стопани ще бъдат направени и някои препоръки за практическото приложение на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Коментирай:

comments

To Top