Устав

НА

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

приет на Учредително събрание, състояло се на 17.11.2006 г. в хотел „Извора” на Старозагорски минерални бани, община Стара Загора

(изменен и допълнен на 20.11.2010 г.,изменен и допълнен на 26.11.2011 г.,
изменен и допълнен на 30.11.2013г.,изменен и допълнен на 14.03.2015 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1). Националната асоциация на зърнопроизводителите, наричана за краткост в този Устав „Организацията”, e национална отраслова  организация в отрасълa земеделие, регистрирана като юридическо лице, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2). Националната асоциация на зърнопроизводителите е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел в частна полза за представителство и защита на интересите на неговите членове, осъществяващи стопанска дейност в отрасъла зърнопроизводство.

(3). Организацията има запазено и защитено от закона наименование, знак и печат.

Наименование

Чл.2.(1). Наименованието на Организацията е „Национална асоциация на зърнопроизводителите”.

(2). Наименованието на клоновете на Организацията се образува като към нейното наименование се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (изм.) Седалището и адресът на управление на Организацията е: гр. София, ул. “Владайска” № 39А партер, ап.2.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7

To Top