УСТАВ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

приет на Учредително събрание, състояло се на 17.11.2006 г. в хотел „Извора” на Старозагорски минерални бани, община Стара Загора

(изменен и допълнен на 20.11.2010 г.,изменен и допълнен на 26.11.2011 г.,
изменен и допълнен на 30.11.2013г.,изменен и допълнен на 14.03.2015 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1). Националната асоциация на зърнопроизводителите, наричана за краткост в този Устав „Организацията”, e национална отраслова  организация в отрасълa земеделие, регистрирана като юридическо лице, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2). Националната асоциация на зърнопроизводителите е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел в частна полза за представителство и защита на интересите на неговите членове, осъществяващи стопанска дейност в отрасъла зърнопроизводство.

(3). Организацията има запазено и защитено от закона наименование, знак и печат.

Наименование

Чл.2.(1). Наименованието на Организацията е „Национална асоциация на зърнопроизводителите”.

(2). Наименованието на клоновете на Организацията се образува като към нейното наименование се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (изм.) Седалището и адресът на управление на Организацията е: гр. София, ул. “Владайска” № 39А партер, ап.2.

II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Вид на дейност

Чл.4. Организацията се самоопределя като отраслова организация на зърнопроизводителите в Република България, осъществяваща дейност в частна полза на своите членове при спазване на този Устав, Законите на страната и решенията на ръководните си органи.

 

Основни цели на сдружението

Чл.5. Основни цели  на Организацията са:

 1. създаване и утвърждаване на модерни икономически отношения в отрасъла зърнопроизводство, базирани на постиженията на науката и техниката;
 2. представителство и защита на икономическите и работодателските интереси на членовете на Организацията;
 3. подкрепа за ефективната и прозрачна лоялна конкуренция и коректните делови отношения в отрасъла зърнопроизводство;
 4. изследване и адаптиране на европейските социални и икономически стандарти и добри практики към отрасъла зърнопроизводство;
 5. ефективно стимулиране на предприемчивостта на лицата, развиващи стопанска дейност в отрасъла зърнопроизводство;
 6. стимулиране индивидуалния просперитет на всеки член на Организацията;
 7. изследване и анализиране на проблемите на икономиката и финансите, труда и индустриалните отношения в отрасъла зърнопроизводство;
 8. усъвършенстване на пазарната инфраструктура, принципите и механизмите, и действащата в страната нормативна уредба, регулираща обществените отношения в отрасъла зърнопроизводство.

 

 

Средства за постигане на целите

Чл.6.  Средствата,  с които Организацията ще постига своите цели, са:

 1. участие на отраслово равнище в различни консултативни формирования към държавните органи, както и в различни форми на социално партньорство, диалог и сътрудничество;
 2. участие в определянето и провеждането на държавната политика в отрасъла зърнопроизводство и в процеса на хармонизация на българското законодателство, регулиращо обществените отношения в отрасъла зърнопроизводство, с това на Европейския съюз;
 3. разработване и внасяне в държавните органи на предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове, в интерес на развитието на отрасъла зърнопроизводство;
 4. осъществяване на приложни изследвания в областта на икономиката, финансите, труда и индустриалните отношения, касаещи отрасъла зърнопроизводство;
 5. изготвяне годишни доклади за състоянието на отрасъла зърнопроизводство и подготвяне на стратегии за развитието му, които да се предоставят на компетентните държавни органи;
 6. организиране и провеждане на научно-практически форуми по проблемите на отрасъла зърнопроизводство;
 7. разпространяване на приложни знания и опит чрез разработки, семинари, курсове, школи и други подобни форуми;
 8. съдействие на членовете на Организацията за развитие на тяхната дейност, чрез разработване и предоставяне на експертни проучвания за инвестиционни процеси, оказване на услуги, методическа и консултантска помощ, подпомагане установяването на делови връзки, подпомагане при стандартизирането и сертифицирането, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
 9. проучване условията за интензивен търговски обмен и подпомагане на членовете на Организацията при осъществяването на бизнес-контакти, воденето на преговори и сключването на сделки;
 10. набиране и предоставяне на стопанска, научно-техническа, производствена, технологична и пазарна информация на членовете на Организацията за подпомагане на тяхната дейност;
 11. съдействие за спазването на етиката и морала на почтения търговец и правилата за лоялно пазарно поведение в отрасъла зърнопроизводство;
 12. съдействие за повишаване на професионалното равнище и квалификацията на заетите в отрасъла зърнопроизводство, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологически чиста работна среда;
 13. изграждане и поддържане на специализирана информационно-статистическа база данни за състоянието на отрасъла зърнопроизводство и водене на регистър на правоспособните стопански субекти в отрасъла зърнопроизводство;
 14. поддържане на поименни списъци на експерти със специални познания в различни области на българското земеделие, в услуга на своите членове;
 15. организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация и издаване на документи за професионална правоспособност, съгласно действащото законодателство.
 16. учредяване и придобиване на участия в търговски дружества за постигане на определените в този Устав цели.
 17. участие в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в отрасъла зърнопроизводство;
 18. разработване на предписания в отрасъла зърнопроизводство за добра производствена практика;
 19. оказване на съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в отрасъла зърнопроизводство;
 20. взаимодействие с компетентните държавни органи и неправителствени организации;
 21. сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина, и участие в дейността на европейски и други международни органи и организации;
 22. участие в национални и международни проекти, и програми.

 

Предмет на дейност

Чл.7. Организацията има следния предмет на дейност:

Представителство и защита на общите икономически интереси на нейните членове, подпомагане и насърчаване развитието на техния бизнес и индивидуалния им стопански просперитет, както и на отрасъла зърнопроизводство като цяло, чрез използването на средствата и преследване на целите, посочени в този Устав.
Осъществяване на допълнителна стопанска дейност

Чл.8.(1). Организацията може да осъществява и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, изразяваща се в:

 1. издателска и разпространителска дейност;
 2. рекламна дейност;
 3. консултантска дейност;
 4. провеждане на маркетингови и други пазарни проучвания за състоянието и тенденциите на пазарното търсене и предлагане и за равнището на потреблението в отрасъла зърнопроизводство;
 5. организиране и провеждане на курсове, обучения и семинари за квалификация и преквалификация;
 6. посредническа и търговска дейност.

(2). Организацията не разпределя печалба и използва приходите от осъществяваната допълнителна стопанска дейност за постигането на определените в този Устав цели.

 

III. ЧЛЕНСТВО

Членове

Чл.9.(1). Членството в Организацията е доброволно. В нея могат да участват само регионални организации (сдружения) на зърнопроизводители от всички области на Република България, които споделят целите на Организацията и приемат средствата за тяхното постигане.

(2). Членовете на Организацията запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност.

(3). В Организацията не могат да членуват физически лица, политически партии и движения, както и религиозни организации.

 

Възникване на членствено правоотношение

Чл.10.(1). Нов член на Организацията се приема от Управителния съвет, въз основа на отправена до него писмена молба, в която декларира желанието си за встъпване в членство и съгласието си с разпоредбите на Устава на Организацията.

(2). (доп. 14.03.2015 г.) Управителният съвет разглежда молбата и взима решение по нея на първото си заседание след постъпването й.  Приемането на нов член става с явно гласуване и обикновено мнозинство. Решението се съобщава писмено на кандидата за член, като отказът за приемане задължително се мотивира.
Права на членовете на Организацията

Чл.11. Всеки член на Организацията има право:

 1. да участва в работата на Общото събрание;
 2. (изм. и доп. на 30.11.2013 г.) да излъчва свои представители в органите на управление на Организацията;
 3. чрез участието си в Общото събрание да осъществява контрол върху работата на останалите органите на Организацията;
 4. да бъде информиран за дейността на Организацията;
 5. да се ползува от имуществото и от резултатите от дейността на Организацията;
 6. да се ползва от услугите, предоставяни от Организацията;
 7. да участва в мероприятия, организирани от Организацията;
 8. по пълномощие да представлява Организацията на експертно ниво в обсъждания, кръгли маси, конференции и други подобни форуми;
 9. да поставя на обсъждане и разглеждане въпроси, свързани с целите и дейността на Организацията;
 10. свободно да излага вижданията си и да прави предложения за предприемане на конкретни мерки и инициативи от страна на Организацията в защита на интересите му;
 11. да търси съдействието и помощта на Организацията при осъществяването на неговата стопанска дейност;
 12. да оспорва решенията на органите на Организацията по предвидения в този Устав ред.

Задължения на членовете на Организацията

Чл.12. Всеки член на Организацията е длъжен:

 1. да спазва Устава и другите вътрешни правила на Организацията.
 2. да работи за постигане на целите на Организацията и за издигането на нейния обществен авторитет.
 3. (доп. 14.03.2015 г.) редовно да плаща членския си внос (имуществените си вноски), като плащането се извършва наведнъж до 31 март или на две равни вноски: първа вноска – до 31 март и втора вноска – до 31 август на съответната година, за която се дължи.
 4. да изпълнява решенията на органите на управление на Организацията.

Непрехвърляемост

Чл.13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството.  Упражняването на членски права и изпълнението на членски задължения може да бъде предоставено по пълномощие, съгласно този Устав.

 

 

Прекратяване на членството

Чл.14. Членството се прекратява:

 1. (доп. 14.03.2015 г.) с едностранно писмено волеизявление на члена до УС на Организацията;
 2. с прекратяването на члена – юридическо лице;
 3. с изключване на члена;
 4. с прекратяване на Организацията;
 5. при отпадане.

 

 

Изключване от Организацията.  Отпадане на членството

Чл.15.(1). Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Организацията при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.  Изключване не може да се наложи, ако членът на Организацията не е бил поканен да даде обяснения пред Управителния съвет. Решението на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.

(2). (изм. и доп. 14.03.2015 г.) Отпадане на членство е налице при невнасяне на членски (имуществени) вноски до края на календарната година, дезинтересиране от целите и неучастие в дейността на Организацията. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
Задържане на направените членски вноски

Чл.16. При прекратяване на членственото правоотношение направените членски (имуществени) вноски не се възстановяват от Организацията.

IV. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл.17.(1). (изм. 14.03.2015 г.) Органи на Организацията са: Общото събрание, Управителният съвет, Председателят и Контролният съвет.

(2). Върховен орган на Организацията е Общото събрание.

(3). Управителен орган на Организацията е Управителният съвет.

(4). Представителен орган на Организацията е Председателят.

(5).(нова) (отм. 14.03.2015 г.)

(6).(стара ал.5) Специализиран контролен орган на Организацията е Контролният съвет.

Общо събрание

Чл.18.(1). (изм. 14.03.2015 г.) Върховен орган на Организацията е Общото събрание, в което участват делегати, избрани от всички регионални сдружения – членове на Организацията.

(2). (нова 14.03.2015 г.) Всяко регионално сдружение се представлява в Общото събрание на Организацията от общо 5 (пет) делегати, 4 (четири) от които се избират от Общото му събрание, а петият делегат е съответния Председател на регионалното сдружение.

(3). (отм. 14.03.2015 г.)
Правомощия на Общото събрание

Чл.19.(1). Общото събрание има следните правомощия:

 1. изменя и допълва Устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. (изм. и доп. на 30.11.2013 г., изм. и доп. 14.03.2015 г.) избира и освобождава Председателя на Организацията, членовете на Управителния и на Контролния съвет, и определя броя им;
 4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Организацията;
 7. приема основните насоки и програма за дейността на Организацията;
 8. приема бюджета на Организацията;
 9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос (или на имуществените вноски);
 10. (доп. 14.03.2015 г.) приема отчета за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет;
 11. отменя решения на другите органи на Организацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Организацията.

(2). Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Организацията. Те подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.  Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация от всеки член или орган на Организацията или от прокурора в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Свикване на Общото събрание

Чл.20.(1). Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2).(изм.) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по инициатива на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Организацията – извънредно Общо събрание.

(3). Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневният ред, датата, часът и мястото на провеждането, както и по чия инициатива то се свиква.

Нова (4). (отм.14.03.2015 г.) (нова) Поканата за редовното Общо събрание се публикува на страницата на Организацията в интернет и се изпраща по електронната поща на всяко едно сдружение-член на Организацията най-малко един месец преди насрочения ден.

Нова (5). (отм.14.03.2015 г.) (нова) Поканата за извънредното Общо събрание се публикува на страницата на Организацията в интернет и се изпраща по електронната поща на всяко едно сдружение-член на Организацията най-малко десет дни преди насрочения ден.

(Стара ал.5) (6). (отм.14.03.2015 г.) (нова) Материалите по дневния ред да се изпращат пет работни дни преди датата на събранието по електронните средства за комуникация.

 

Провеждане на Общото събрание

Чл.21.(1). (изм.14.03.2015 г.) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати.  При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите делегати.

(2). Общото събрание се открива от Председателя, който предлага избор на ръководство на събранието (председателстващ, секретар и преброители на гласовете).

(3). Събранието се ръководи от председателстващия. Секретарят изготвя протокол, който се подписва от него, от председателстващия, както и от преброителите на гласовете.

(4). (изм. 14.03.2015 г.) На заседанието на Общото събрание се изготвя Списък на присъстващите делегати, които удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателстващия и секретаря на Общото събрание.

(5). (Нова 14.03.2015 г.) В заседанията на Общото събрание като гости могат да участват членовете на регионалните сдружения на зърнопроизводители, членуващи в НАЗ.

 

Право на глас

Чл.22.(1). (изм. 14.03.2015 г.) Всеки делегат на Общото събрание има право на един глас.

(2). (изм. 14.03.2015 г.) Делегат на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Организацията;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Приемане на решения от Общото събрание

Чл.23.(1). Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно.

(2). Решенията на Общото събрание по чл.19, т.1 и т.6 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3). Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

(4). (изм. 14.03.2015 г.) Всеки делегат, присъствал на Общото събрание, има право да следи и изисква точното записване на взетите решения в протокола.

(5). (доп. 14.03.2015 г.) Протоколът на Общото събрание, който се подписва от председателя и протоколиста на събранието с приложен към него Списък на присъстващите и всички документи, свързани със свикването на Общото събрание, се съхраняват безсрочно.

 

Управителен съвет

Чл.24.(1). (изм. и доп. на 30.11.2013 г.) Орган за управление и ръководство на Организацията е Управителният съвет. (ново 14.03.2015 г.) Управителният съвет се състои от всички Председатели на регионалните сдружения – членове на Организацията, плюс Председателя на НАЗ (по право).

(2). (отм. 14.03.2015 г.)

(3). (отм. 14.03.2015 г.)

 

 

чл.24б (отм. 14.03.2015 г.)

 

чл.24в.(1). (отм. 14.03.2015 г.)

(2). (отм. 14.03.2015 г.)

(3). (отм. 14.03.2015 г.)

 

чл.24г. (1). (отм. 14.03.2015 г.)

(2). (отм. 14.03.2015 г.)

(3). (отм. 14.03.2015 г.)

(4). (отм. 14.03.2015 г.)

(5). (отм. 14.03.2015 г.)

(6). (отм. 14.03.2015 г.)

(7). (отм. 14.03.2015 г.)

 

Правомощия на Управителния съвет

Чл.25. Управителният съвет има следните правомощия:

 1. представлява Организацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на организацията при спазване изискванията на устава;
 4. (доп. 14.03.2015 г.) подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет по предложение на Изпълнителния директор;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Организацията;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Организацията и носи отговорност за това;
 7. приема и изключва членове;
 8. определя адреса на Организацията;
 9. определя ликвидатор;
 10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
 11. (отм. 14.03.2015 г.) (нова 14.03.2015 г.) разработва и контролира изпълнението на програмата на Организацията;
 12. (изм. 14.03.2015 г.) избира заместник-председатели.

 

Заседания на Управителния съвет

Чл.26.(1). (изм. 14.03.2015 г.) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 2 /два/ месеца, за да обсъди състоянието и дейността на Организацията. Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика извънредно заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му.  Ако той не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. Свикването на заседание на Управителния съвет се извършва с писмена покана, с текстово съобщение (SMS), факс или електронна поща.  Материалите за свикването на Управителния съвет се осигуряват своевременно от лицата инициирали свикването му.

(2). Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от Заместник-председателя или от друг, определен от Управителния съвет негов член.

 

Приемане на решения от Управителния съвет

Чл.27.(1). (изм. 14.03.2015 г.) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Всеки член се представлява от председателя си или от упълномощен от него, или от Управителния съвет представител на съответното регионално сдружение.

(2). Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3). Решенията се взимат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите, а решенията относно определянето на ликвидатор и решенията по чл.25, т.3 и т.6 от Устава – с мнозинство от всички членове.

(4). За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се заверява от Председателя и лицето, изготвило протокола, и, заедно с писмените материали по свикване и провеждане на заседанието, се съхранява безсрочно. Всеки член на Управителния съвет има право да следи за точността и коректността на отразяването в протокола.

(5). Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(6). Решенията на Управителния съвет, взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на всеки заинтересован член или орган на Организацията, в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.

 

Разширен управителен съвет. (нов)

Чл.27а.(1). (отм. 14.03.2015 г.)

(2). (отм. 14.03.2015 г.)

(3). (отм. 14.03.2015 г.)

 

Председател

Чл.28.(1).(изм. 14.03.2015 г.) Председателят на Организацията е Председател на Управителния съвет.  Председателят на Организацията се избира от Общото събрание за срок от 2 /две/ години.

(2). Председателят може да бъде преизбиран без ограничение.  До избирането на нов Председател старият продължава да изпълнява своите функции.

 

Изпълнителен директор

(Нов) Чл.28а.(1). Изпълнителният директор на организацията се назначава и освобождава от Управителния съвет.

(2). Председателят на организацията сключва от името на Управителния съвет трудов договор или договор за управление с Изпълнителния директор.

(3). Правомощията (правата и задълженията) на Изпълнителния директор се определят конкретно в трудовия договор или в договора за управление.

Правомощия на Председателя

Чл.29.(1). Председателят има следните правомощия:

 1. (изм. 14.03.2015 г.) осъществява оперативното ръководство и управление на Управителния съвет на Организацията;
 2. (изм. 14.03.2015 г.) свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
 3. представлява Организацията пред държавата, нейните органи и съдебните власти, както и пред всички физически и юридически лица в страната и в чужбина;
 4. (изм. 14.03.2015 г.) осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Организацията;
 5. утвърждава щата и назначава служителите на Организацията;

(2). При отсъствие на Председателя или при негова обективна причина -болест, извън страната и др., упълномощен от Управителния съвет Заместник-председател изпълнява функциите му по този Устав.

 

Контролен съвет

Чл.30.(1). (изм. и доп. 14.03.2015 г.) Контролният съвет  е специализираният контролен орган на Организацията, който се състои от 3 /трима/ делегати, избрани от Общото събрание на Организацията за срок от 2 /две/ години. Контролният съвет избира председателя си от своя състав, като той участва в заседанията на Управителния съвет без право на глас.

(2). Контролният съвет провежда не по-малко от едно редовно заседание на всеки 6 /шест/ месеца.

(3). Контролният съвет има следните правомощия:

 1. контролира спазването на Устава и следи за законосъобразността на решенията на ръководните органи на Организацията;
 2. контролира опазването на имуществото на Организацията;
 3. дава заключение по годишния финансов отчет и по изпълнението на бюджета на Организацията;
 4. проверява финансовата дейност и счетоводната отчетност, като информира Управителния съвет и се отчита пряко пред Общото събрание.
 5. (нова 14.03.2015 г.) следи изпълнението на бюджета за текущата година.

 

Клонове

Чл.31.(1). С решение на Общото събрание на Организацията могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището й.

(2). Клоновете се ръководят от управител и извършват дейностите, определени с решението за откриването им.

(3). Управителите на клоновете представляват Организацията за дейността на клона, като осъществяват обема от дейности и задачите на Организацията на местно равнище пред представителите на местната власт.  Те се отчитат най-малко веднъж годишно пред Общото събрание на Организацията за дейността на клона и разходените средства.

 

 

V. ИМУЩЕСТВО

Определение

Чл.32. Имуществото на Организацията се състои от парични средства, ценни книжа, права на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, вземания и всякакви други имуществени права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридическите лица.

 

Набиране на финансови средства

Чл.33. Организацията осигурява финансови средства за своята дейност от:

 1. членски внос (имуществени вноски);
 2. дарения, завещания, спонсорство;
 3. допълнителна стопанска дейност;
 4. приходи от лихви и депозити;
 5. дивиденти и ликвидационни дялове от участие в търговски дружества;
 6. приходи от собствено имущество;
 7. приходи от участия в програми и проекти;
 8. други източници.

 

Приходи

Чл.34. Всички приходи на Организацията, независимо от техния характер и източник, се включват в неговото имущество и служат за постигането на посочените в този Устав цели и за издръжка на дейността и осигуряване нормалното функциониране на Организацията. Приходите на Организацията не могат да се разпределят като печалба между нейните членове. Остатъците от финансови активи в края на всяка отчетна година се прехвърлят като наличности в бюджета за следващата година и се ползват в съответствие с този Устав.

 

Разходи

Чл.35. (изм. 14.03.2015 г.) Организацията разходва средствата си в рамките и в изпълнение на утвърдения бюджет. Всяка година един месец преди провеждане на Общото събрание, Председателят внася в Управителния съвет проекта на бюджет на Организацията, за да бъде включен в дневния ред на Общото събрание.

 

Образуване на целеви фондове

Чл.36. Организацията с решение на Управителния съвет може да образува целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се набират от заинтересованите членове на Организацията.

 

Отговорност за задължения

Чл.37.(1). Организацията отговаря за поетите задължения с имуществото си.  Организацията не отговаря за задълженията на своите членове и на дружествата, в които има участие.

(2). Членовете на Организацията не отговарят лично за задълженията на Организацията, тяхната отговорност е само до размера на определените членски (имуществени) вноски.

 

 

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Прекратяване на Организацията

Чл.38.(1). Организацията не е ограничена със срок или други прекратителни условия.

(2). Организацията може да се прекрати само по решение на Общото събрание или по решение на съда по регистрация в предвидените от закона случаи.

(3). При прекратяване на Организацията се извършва ликвидация от Управителния съвет или от определено от него лице.

 

Разпределение на имуществото след удовлетворяване на кредиторите

Чл.39. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съобразно решението на Общото събрание на Организацията, взето с квалифицирано мнозинство от присъстващите.

 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 1. Уставът е приет единодушно на Учредителното събрание на “Националната асоциация на зърнопроизводителите” гр. Стара Загора, състояло се на 17.11.2006 г. в хотел “Извора” на Старозагорски минерални бани, община Стара Загора.
 • 2. Уставът е изменен и допълнен на Общи събрания на НАЗ, проведени на 20.11.2010 г., на 26.11.2011 г., на 30.11.2013 г. и на 14.03.2015 г.