Устав

II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Вид на дейност

Чл.4. Организацията се самоопределя като отраслова организация на зърнопроизводителите в Република България, осъществяваща дейност в частна полза на своите членове при спазване на този Устав, Законите на страната и решенията на ръководните си органи.

Основни цели на сдружението

Чл.5. Основни цели  на Организацията са:

 1. създаване и утвърждаване на модерни икономически отношения в отрасъла зърнопроизводство, базирани на постиженията на науката и техниката;
 2. представителство и защита на икономическите и работодателските интереси на членовете на Организацията;
 3. подкрепа за ефективната и прозрачна лоялна конкуренция и коректните делови отношения в отрасъла зърнопроизводство;
 4. изследване и адаптиране на европейските социални и икономически стандарти и добри практики към отрасъла зърнопроизводство;
 5. ефективно стимулиране на предприемчивостта на лицата, развиващи стопанска дейност в отрасъла зърнопроизводство;
 6. стимулиране индивидуалния просперитет на всеки член на Организацията;
 7. изследване и анализиране на проблемите на икономиката и финансите, труда и индустриалните отношения в отрасъла зърнопроизводство;
 8. усъвършенстване на пазарната инфраструктура, принципите и механизмите, и действащата в страната нормативна уредба, регулираща обществените отношения в отрасъла зърнопроизводство.

Средства за постигане на целите

Чл.6.  Средствата,  с които Организацията ще постига своите цели, са:

 1. участие на отраслово равнище в различни консултативни формирования към държавните органи, както и в различни форми на социално партньорство, диалог и сътрудничество;
 2. участие в определянето и провеждането на държавната политика в отрасъла зърнопроизводство и в процеса на хармонизация на българското законодателство, регулиращо обществените отношения в отрасъла зърнопроизводство, с това на Европейския съюз;
 3. разработване и внасяне в държавните органи на предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове, в интерес на развитието на отрасъла зърнопроизводство;
 4. осъществяване на приложни изследвания в областта на икономиката, финансите, труда и индустриалните отношения, касаещи отрасъла зърнопроизводство;
 5. изготвяне годишни доклади за състоянието на отрасъла зърнопроизводство и подготвяне на стратегии за развитието му, които да се предоставят на компетентните държавни органи;
 6. организиране и провеждане на научно-практически форуми по проблемите на отрасъла зърнопроизводство;
 7. разпространяване на приложни знания и опит чрез разработки, семинари, курсове, школи и други подобни форуми;
 8. съдействие на членовете на Организацията за развитие на тяхната дейност, чрез разработване и предоставяне на експертни проучвания за инвестиционни процеси, оказване на услуги, методическа и консултантска помощ, подпомагане установяването на делови връзки, подпомагане при стандартизирането и сертифицирането, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
 9. проучване условията за интензивен търговски обмен и подпомагане на членовете на Организацията при осъществяването на бизнес-контакти, воденето на преговори и сключването на сделки;
 10. набиране и предоставяне на стопанска, научно-техническа, производствена, технологична и пазарна информация на членовете на Организацията за подпомагане на тяхната дейност;
 11. съдействие за спазването на етиката и морала на почтения търговец и правилата за лоялно пазарно поведение в отрасъла зърнопроизводство;
 12. съдействие за повишаване на професионалното равнище и квалификацията на заетите в отрасъла зърнопроизводство, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологически чиста работна среда;
 13. изграждане и поддържане на специализирана информационно-статистическа база данни за състоянието на отрасъла зърнопроизводство и водене на регистър на правоспособните стопански субекти в отрасъла зърнопроизводство;
 14. поддържане на поименни списъци на експерти със специални познания в различни области на българското земеделие, в услуга на своите членове;
 15. организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация и издаване на документи за професионална правоспособност, съгласно действащото законодателство.
 16. учредяване и придобиване на участия в търговски дружества за постигане на определените в този Устав цели.
 17. участие в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в отрасъла зърнопроизводство;
 18. разработване на предписания в отрасъла зърнопроизводство за добра производствена практика;
 19. оказване на съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в отрасъла зърнопроизводство;
 20. взаимодействие с компетентните държавни органи и неправителствени организации;
 21. сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина, и участие в дейността на европейски и други международни органи и организации;
 22. участие в национални и международни проекти, и програми.

Предмет на дейност

Чл.7. Организацията има следния предмет на дейност:

Представителство и защита на общите икономически интереси на нейните членове, подпомагане и насърчаване развитието на техния бизнес и индивидуалния им стопански просперитет, както и на отрасъла зърнопроизводство като цяло, чрез използването на средствата и преследване на целите, посочени в този Устав.
Осъществяване на допълнителна стопанска дейност

Чл.8.(1). Организацията може да осъществява и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, изразяваща се в:

 1. издателска и разпространителска дейност;
 2. рекламна дейност;
 3. консултантска дейност;
 4. провеждане на маркетингови и други пазарни проучвания за състоянието и тенденциите на пазарното търсене и предлагане и за равнището на потреблението в отрасъла зърнопроизводство;
 5. организиране и провеждане на курсове, обучения и семинари за квалификация и преквалификация;
 6. посредническа и търговска дейност.

(2). Организацията не разпределя печалба и използва приходите от осъществяваната допълнителна стопанска дейност за постигането на определените в този Устав цели.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7

To Top