Устав

III. ЧЛЕНСТВО

Членове

Чл.9.(1). Членството в Организацията е доброволно. В нея могат да участват само регионални организации (сдружения) на зърнопроизводители от всички области на Република България, които споделят целите на Организацията и приемат средствата за тяхното постигане.

(2). Членовете на Организацията запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност.

(3). В Организацията не могат да членуват физически лица, политически партии и движения, както и религиозни организации.

Възникване на членствено правоотношение

Чл.10.(1). Нов член на Организацията се приема от Управителния съвет, въз основа на отправена до него писмена молба, в която декларира желанието си за встъпване в членство и съгласието си с разпоредбите на Устава на Организацията.

(2). (доп. 14.03.2015 г.) Управителният съвет разглежда молбата и взима решение по нея на първото си заседание след постъпването й.  Приемането на нов член става с явно гласуване и обикновено мнозинство. Решението се съобщава писмено на кандидата за член, като отказът за приемане задължително се мотивира.
Права на членовете на Организацията

Чл.11. Всеки член на Организацията има право:

 1. да участва в работата на Общото събрание;
 2. (изм. и доп. на 30.11.2013 г.) да излъчва свои представители в органите на управление на Организацията;
 3. чрез участието си в Общото събрание да осъществява контрол върху работата на останалите органите на Организацията;
 4. да бъде информиран за дейността на Организацията;
 5. да се ползува от имуществото и от резултатите от дейността на Организацията;
 6. да се ползва от услугите, предоставяни от Организацията;
 7. да участва в мероприятия, организирани от Организацията;
 8. по пълномощие да представлява Организацията на експертно ниво в обсъждания, кръгли маси, конференции и други подобни форуми;
 9. да поставя на обсъждане и разглеждане въпроси, свързани с целите и дейността на Организацията;
 10. свободно да излага вижданията си и да прави предложения за предприемане на конкретни мерки и инициативи от страна на Организацията в защита на интересите му;
 11. да търси съдействието и помощта на Организацията при осъществяването на неговата стопанска дейност;
 12. да оспорва решенията на органите на Организацията по предвидения в този Устав ред.

Задължения на членовете на Организацията

Чл.12. Всеки член на Организацията е длъжен:

 1. да спазва Устава и другите вътрешни правила на Организацията.
 2. да работи за постигане на целите на Организацията и за издигането на нейния обществен авторитет.
 3. (доп. 14.03.2015 г.) редовно да плаща членския си внос (имуществените си вноски), като плащането се извършва наведнъж до 31 март или на две равни вноски: първа вноска – до 31 март и втора вноска – до 31 август на съответната година, за която се дължи.
 4. да изпълнява решенията на органите на управление на Организацията.

Непрехвърляемост

Чл.13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството.  Упражняването на членски права и изпълнението на членски задължения може да бъде предоставено по пълномощие, съгласно този Устав.

Прекратяване на членството

Чл.14. Членството се прекратява:

 1. (доп. 14.03.2015 г.) с едностранно писмено волеизявление на члена до УС на Организацията;
 2. с прекратяването на члена – юридическо лице;
 3. с изключване на члена;
 4. с прекратяване на Организацията;
 5. при отпадане.

Изключване от Организацията.  Отпадане на членството

Чл.15.(1). Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Организацията при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.  Изключване не може да се наложи, ако членът на Организацията не е бил поканен да даде обяснения пред Управителния съвет. Решението на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.

(2). (изм. и доп. 14.03.2015 г.) Отпадане на членство е налице при невнасяне на членски (имуществени) вноски до края на календарната година, дезинтересиране от целите и неучастие в дейността на Организацията. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
Задържане на направените членски вноски

Чл.16. При прекратяване на членственото правоотношение направените членски (имуществени) вноски не се възстановяват от Организацията.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7

To Top