Устав

IV. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл.17.(1). (изм. 14.03.2015 г.) Органи на Организацията са: Общото събрание, Управителният съвет, Председателят и Контролният съвет.

(2). Върховен орган на Организацията е Общото събрание.

(3). Управителен орган на Организацията е Управителният съвет.

(4). Представителен орган на Организацията е Председателят.

(5).(нова) (отм. 14.03.2015 г.)

(6).(стара ал.5) Специализиран контролен орган на Организацията е Контролният съвет.

Общо събрание

Чл.18.(1). (изм. 14.03.2015 г.) Върховен орган на Организацията е Общото събрание, в което участват делегати, избрани от всички регионални сдружения – членове на Организацията.

(2). (нова 14.03.2015 г.) Всяко регионално сдружение се представлява в Общото събрание на Организацията от общо 5 (пет) делегати, 4 (четири) от които се избират от Общото му събрание, а петият делегат е съответния Председател на регионалното сдружение.

(3). (отм. 14.03.2015 г.)
Правомощия на Общото събрание

Чл.19.(1). Общото събрание има следните правомощия:

 1. изменя и допълва Устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. (изм. и доп. на 30.11.2013 г., изм. и доп. 14.03.2015 г.) избира и освобождава Председателя на Организацията, членовете на Управителния и на Контролния съвет, и определя броя им;
 4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Организацията;
 7. приема основните насоки и програма за дейността на Организацията;
 8. приема бюджета на Организацията;
 9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос (или на имуществените вноски);
 10. (доп. 14.03.2015 г.) приема отчета за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет;
 11. отменя решения на другите органи на Организацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Организацията.

(2). Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Организацията. Те подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.  Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация от всеки член или орган на Организацията или от прокурора в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на Общото събрание

Чл.20.(1). Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2).(изм.) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по инициатива на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Организацията – извънредно Общо събрание.

(3). Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневният ред, датата, часът и мястото на провеждането, както и по чия инициатива то се свиква.

Нова (4). (отм.14.03.2015 г.) (нова) Поканата за редовното Общо събрание се публикува на страницата на Организацията в интернет и се изпраща по електронната поща на всяко едно сдружение-член на Организацията най-малко един месец преди насрочения ден.

Нова (5). (отм.14.03.2015 г.) (нова) Поканата за извънредното Общо събрание се публикува на страницата на Организацията в интернет и се изпраща по електронната поща на всяко едно сдружение-член на Организацията най-малко десет дни преди насрочения ден.

(Стара ал.5) (6). (отм.14.03.2015 г.) (нова) Материалите по дневния ред да се изпращат пет работни дни преди датата на събранието по електронните средства за комуникация.

Провеждане на Общото събрание

Чл.21.(1). (изм.14.03.2015 г.) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати.  При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите делегати.

(2). Общото събрание се открива от Председателя, който предлага избор на ръководство на събранието (председателстващ, секретар и преброители на гласовете).

(3). Събранието се ръководи от председателстващия. Секретарят изготвя протокол, който се подписва от него, от председателстващия, както и от преброителите на гласовете.

(4). (изм. 14.03.2015 г.) На заседанието на Общото събрание се изготвя Списък на присъстващите делегати, които удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателстващия и секретаря на Общото събрание.

(5). (Нова 14.03.2015 г.) В заседанията на Общото събрание като гости могат да участват членовете на регионалните сдружения на зърнопроизводители, членуващи в НАЗ.

Право на глас

Чл.22.(1). (изм. 14.03.2015 г.) Всеки делегат на Общото събрание има право на един глас.

(2). (изм. 14.03.2015 г.) Делегат на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Организацията;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7

To Top