Устав

Приемане на решения от Общото събрание

Чл.23.(1). Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно.

(2). Решенията на Общото събрание по чл.19, т.1 и т.6 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3). Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

(4). (изм. 14.03.2015 г.) Всеки делегат, присъствал на Общото събрание, има право да следи и изисква точното записване на взетите решения в протокола.

(5). (доп. 14.03.2015 г.) Протоколът на Общото събрание, който се подписва от председателя и протоколиста на събранието с приложен към него Списък на присъстващите и всички документи, свързани със свикването на Общото събрание, се съхраняват безсрочно.

Управителен съвет

Чл.24.(1). (изм. и доп. на 30.11.2013 г.) Орган за управление и ръководство на Организацията е Управителният съвет. (ново 14.03.2015 г.) Управителният съвет се състои от всички Председатели на регионалните сдружения – членове на Организацията, плюс Председателя на НАЗ (по право).

(2). (отм. 14.03.2015 г.)

(3). (отм. 14.03.2015 г.)

чл.24б (отм. 14.03.2015 г.)

чл.24в.(1). (отм. 14.03.2015 г.)

(2). (отм. 14.03.2015 г.)

(3). (отм. 14.03.2015 г.)

чл.24г. (1). (отм. 14.03.2015 г.)

(2). (отм. 14.03.2015 г.)

(3). (отм. 14.03.2015 г.)

(4). (отм. 14.03.2015 г.)

(5). (отм. 14.03.2015 г.)

(6). (отм. 14.03.2015 г.)

(7). (отм. 14.03.2015 г.)

Правомощия на Управителния съвет

Чл.25. Управителният съвет има следните правомощия:

 1. представлява Организацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на организацията при спазване изискванията на устава;
 4. (доп. 14.03.2015 г.) подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет по предложение на Изпълнителния директор;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Организацията;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Организацията и носи отговорност за това;
 7. приема и изключва членове;
 8. определя адреса на Организацията;
 9. определя ликвидатор;
 10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
 11. (отм. 14.03.2015 г.) (нова 14.03.2015 г.) разработва и контролира изпълнението на програмата на Организацията;
 12. (изм. 14.03.2015 г.) избира заместник-председатели.

Заседания на Управителния съвет

Чл.26.(1). (изм. 14.03.2015 г.) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 2 /два/ месеца, за да обсъди състоянието и дейността на Организацията. Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика извънредно заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му.  Ако той не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. Свикването на заседание на Управителния съвет се извършва с писмена покана, с текстово съобщение (SMS), факс или електронна поща.  Материалите за свикването на Управителния съвет се осигуряват своевременно от лицата инициирали свикването му.

(2). Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от Заместник-председателя или от друг, определен от Управителния съвет негов член.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7

To Top