Устав

Приемане на решения от Управителния съвет

Чл.27.(1). (изм. 14.03.2015 г.) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Всеки член се представлява от председателя си или от упълномощен от него, или от Управителния съвет представител на съответното регионално сдружение.

(2). Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3). Решенията се взимат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите, а решенията относно определянето на ликвидатор и решенията по чл.25, т.3 и т.6 от Устава – с мнозинство от всички членове.

(4). За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се заверява от Председателя и лицето, изготвило протокола, и, заедно с писмените материали по свикване и провеждане на заседанието, се съхранява безсрочно. Всеки член на Управителния съвет има право да следи за точността и коректността на отразяването в протокола.

(5). Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(6). Решенията на Управителния съвет, взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на всеки заинтересован член или орган на Организацията, в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.

Разширен управителен съвет. (нов)

Чл.27а.(1). (отм. 14.03.2015 г.)

(2). (отм. 14.03.2015 г.)

(3). (отм. 14.03.2015 г.)

Председател

Чл.28.(1).(изм. 14.03.2015 г.) Председателят на Организацията е Председател на Управителния съвет.  Председателят на Организацията се избира от Общото събрание за срок от 2 /две/ години.

(2). Председателят може да бъде преизбиран без ограничение.  До избирането на нов Председател старият продължава да изпълнява своите функции.

Изпълнителен директор

(Нов) Чл.28а.(1). Изпълнителният директор на организацията се назначава и освобождава от Управителния съвет.

(2). Председателят на организацията сключва от името на Управителния съвет трудов договор или договор за управление с Изпълнителния директор.

(3). Правомощията (правата и задълженията) на Изпълнителния директор се определят конкретно в трудовия договор или в договора за управление.

Правомощия на Председателя

Чл.29.(1). Председателят има следните правомощия:

  1. (изм. 14.03.2015 г.) осъществява оперативното ръководство и управление на Управителния съвет на Организацията;
  2. (изм. 14.03.2015 г.) свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
  3. представлява Организацията пред държавата, нейните органи и съдебните власти, както и пред всички физически и юридически лица в страната и в чужбина;
  4. (изм. 14.03.2015 г.) осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Организацията;
  5. утвърждава щата и назначава служителите на Организацията;

(2). При отсъствие на Председателя или при негова обективна причина -болест, извън страната и др., упълномощен от Управителния съвет Заместник-председател изпълнява функциите му по този Устав.

Контролен съвет

Чл.30.(1). (изм. и доп. 14.03.2015 г.) Контролният съвет  е специализираният контролен орган на Организацията, който се състои от 3 /трима/ делегати, избрани от Общото събрание на Организацията за срок от 2 /две/ години. Контролният съвет избира председателя си от своя състав, като той участва в заседанията на Управителния съвет без право на глас.

(2). Контролният съвет провежда не по-малко от едно редовно заседание на всеки 6 /шест/ месеца.

(3). Контролният съвет има следните правомощия:

  1. контролира спазването на Устава и следи за законосъобразността на решенията на ръководните органи на Организацията;
  2. контролира опазването на имуществото на Организацията;
  3. дава заключение по годишния финансов отчет и по изпълнението на бюджета на Организацията;
  4. проверява финансовата дейност и счетоводната отчетност, като информира Управителния съвет и се отчита пряко пред Общото събрание.
  5. (нова 14.03.2015 г.) следи изпълнението на бюджета за текущата година.

Клонове

Чл.31.(1). С решение на Общото събрание на Организацията могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището й.

(2). Клоновете се ръководят от управител и извършват дейностите, определени с решението за откриването им.

(3). Управителите на клоновете представляват Организацията за дейността на клона, като осъществяват обема от дейности и задачите на Организацията на местно равнище пред представителите на местната власт.  Те се отчитат най-малко веднъж годишно пред Общото събрание на Организацията за дейността на клона и разходените средства.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7

To Top