Устав

V. ИМУЩЕСТВО

Определение

Чл.32. Имуществото на Организацията се състои от парични средства, ценни книжа, права на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, вземания и всякакви други имуществени права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридическите лица.

Набиране на финансови средства

Чл.33. Организацията осигурява финансови средства за своята дейност от:

  1. членски внос (имуществени вноски);
  2. дарения, завещания, спонсорство;
  3. допълнителна стопанска дейност;
  4. приходи от лихви и депозити;
  5. дивиденти и ликвидационни дялове от участие в търговски дружества;
  6. приходи от собствено имущество;
  7. приходи от участия в програми и проекти;
  8. други източници.

Приходи

Чл.34. Всички приходи на Организацията, независимо от техния характер и източник, се включват в неговото имущество и служат за постигането на посочените в този Устав цели и за издръжка на дейността и осигуряване нормалното функциониране на Организацията. Приходите на Организацията не могат да се разпределят като печалба между нейните членове. Остатъците от финансови активи в края на всяка отчетна година се прехвърлят като наличности в бюджета за следващата година и се ползват в съответствие с този Устав.

Разходи

Чл.35. (изм. 14.03.2015 г.) Организацията разходва средствата си в рамките и в изпълнение на утвърдения бюджет. Всяка година един месец преди провеждане на Общото събрание, Председателят внася в Управителния съвет проекта на бюджет на Организацията, за да бъде включен в дневния ред на Общото събрание.

Образуване на целеви фондове

Чл.36. Организацията с решение на Управителния съвет може да образува целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се набират от заинтересованите членове на Организацията.

Отговорност за задължения

Чл.37.(1). Организацията отговаря за поетите задължения с имуществото си.  Организацията не отговаря за задълженията на своите членове и на дружествата, в които има участие.

(2). Членовете на Организацията не отговарят лично за задълженията на Организацията, тяхната отговорност е само до размера на определените членски (имуществени) вноски.

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Прекратяване на Организацията

Чл.38.(1). Организацията не е ограничена със срок или други прекратителни условия.

(2). Организацията може да се прекрати само по решение на Общото събрание или по решение на съда по регистрация в предвидените от закона случаи.

(3). При прекратяване на Организацията се извършва ликвидация от Управителния съвет или от определено от него лице.

Разпределение на имуществото след удовлетворяване на кредиторите

Чл.39. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съобразно решението на Общото събрание на Организацията, взето с квалифицирано мнозинство от присъстващите.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  • 1. Уставът е приет единодушно на Учредителното събрание на “Националната асоциация на зърнопроизводителите” гр. Стара Загора, състояло се на 17.11.2006 г. в хотел “Извора” на Старозагорски минерални бани, община Стара Загора.
  • 2. Уставът е изменен и допълнен на Общи събрания на НАЗ, проведени на 20.11.2010 г., на 26.11.2011 г., на 30.11.2013 г. и на 14.03.2015 г.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7

To Top