От името на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) искаме да обърнем внимание на нарастващата тенденция да се променят основни земеделски закони през преходни и заключителни разпоредби на закони, касаещи други области на икономиката.

Пресен пример за това е обнародвания Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници – част от законите по Плана за възстановяване и устойчивост, с който народните представители въведоха и промени в Закона за опазване на земеделските земи. Депутатите премахнаха почти всички ограничения пред поставянето на инсталации за производство на ВЕИ върху обработваема земя.

Бихме искали да отбележим, че допускането на безконтролен строеж на ВЕИ ще повлияе на същинската стойност на земята, която е ограничен, невъзобновяем ресурс.

Изхождайки от конституционния принцип, че Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото, както и че обработваемата земя се използва само за земеделски цели, НАЗ заявява твърдата си позиция против използването на обработваема земеделска земя за целите на ВЕИ, без да са разписани ясно критериите, за доказана нужда от промяна на начина на трайно ползване на националното ни богатство – земеделската земя на Р България.

НАЗ напомня, че чл. 21, ал. 2 от Конституцията на Р България гласи:

“.. Чл. 21.

(2) Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон..”

НАЗ отбелязва, че обработваемата земя е ограничен ресурс и ние като част от селското стопанство на Р България сме поели отговорността за осигуряването на продоволствената сигурност на страната ни, заедно със социалната отговорност за доставяне на жизненоважна земеделска продукция на страни, които не могат да задоволят собственото си потребление.

В този смисъл облекчаването на законовите процедури по промяна на предназначението и категорията на обработваемата земя, и превръщането на конституционната разпоредба „по изключение“ в масова практика, както и последващото все по-интензивно застрояване на земеделски земи за целите на ВЕИ, застрашават в значителна степен производството на селскостопански продукти и поминъка на земеделските стопани.

Във връзка с гореизложеното, Национална асоциация на зърнопроизводителите е категорично против реализирането на инвестиционни предложения за изграждане на вятърни енергийни паркове и соларни паркове върху плодородната българска земеделска земя. Искаме да предпазим обработваемата земя да бъде превърната в строителна площадка необратимо, а отнемането на хумусния слой и изливането на хиляди кубици бетон да унищожат завинаги тези земи.