ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Този правилник урежда организацията и дейността на органите на Организацията: Общо събрание, Управителен съвет, Председател, Контролен съвет, както и на Изпълнителния директор, административния персонал и специализираните комисии на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

(2) Органите на Организацията имат следната структура:

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМИСИИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Чл.2. Организацията и дейността на Националната асоциация на зърнопроизводителите се осъществява при спазване на Конституцията на Република България, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на Организацията и разпоредбите на този Правилник.

Чл.3. В своята дейност за гарантиране и защита на интересите на българските зърнопроизводители органите и членовете на НАЗ се ръководят от следните основни принципи:

– спазване на законност и правила;

– равнопоставеност, солидарност и взаимно уважение между членовете и техните представители;

– сътрудничество между органите, както и между членовете на Организацията;

– колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решения;

– лична отговорност при изпълнение на взетите решения;

– екипност в работата на ръководните органи на Организацията;

– публичност, откритост и информираност на членовете за дейността на отделните органи на Организацията.

ГЛАВА ВТОРА

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Раздел първи

Заседания на Общото събрание

Чл.4.(1) Заседанията на Общото събрание са законни, ако присъстват повече от половината от всички делегати.

(2) Всяко регионално сдружение се представлява в Общото събрание на НАЗ от 3 до 5 делегати, които се избират от Общото събрание на съответното регионално сдружение, като единият от тях е съответният Председател на регионалното сдружение.

(3) При липса на кворум се прилагат разпоредбите на чл.21, ал.1 от Устава.

(4) В заседанията на Общото събрание като гости могат да участват членовете на регионалните сдружения на зърнопроизводители, членуващи в НАЗ.

(5) Докладчици по въпроси от дневния ред могат да бъдат:

 1. членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет;
 2. председателите на специализираните комисии;
 3. изпълнителният директор;
 4. други лица, определени от Управителния съвет или от Общото събрание.

Чл.5. Продължителността на изказванията се определя с решение на Общото събрание. Поредността на изказванията се определя въз основа на предварителните заявки или от поредността на поискалите думата, чрез вдигане на делегатска карта.

Чл.6.(1) Председателстващият може да прекъсне заседанието за определено време при:

 1. нарушаване на реда, или по други причини, които възпрепятстват нормалната работа;
 2. при обявяване на почивка;
 3. по решение на Общото събрание.

(2) Прекъснато заседание се възобновява след отпадане на причината за прекъсването, съответно след изтичане на времето за почивка.

Чл.7. Приключването на разискванията по отделните точки от дневния ред се обявява от председателстващия, след гласуване от Общото събрание.

Чл.8.(1) Решенията на Общото събрание са задължителни за останалите органи на Сдружението. Приемането на решения от Общото събрание се извършва чрез гласуване “за”, “против” или “въздържал се”. В процедурата на гласуване не се допускат изказвания.

(2) Гласуването е явно и се извършва чрез вдигане на делегатска карта. Общото събрание може да вземе решение и за провеждане на тайно гласуване, което се извършва с талон и/или бюлетина за гласуване.

(3) Резултатите от гласуването се обявяват от председателстващия.

(4) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от участник в гласуването, председателстващият може да разпореди то да бъде повторено, след като изслуша мотивите за оспорването. Резултатът от повтореното гласуване е окончателен.

Чл.9. След откриването на заседанието на Общото събрание, председателстващият предлага да бъдат излъчени преброители на гласовете на делегатите. Преброителите на гласовете задължително подписват Протокола от заседанието.

Раздел втори

Комисии на Общото събрание

Чл.10.(1) След определянето на преброителите, Председателят на Общото събрание предлага да се гласуват поотделно съставите на следните комисии: Мандатна комисия, Комисия по предложенията, а в случаите, когато ОС е изборно – и Комисия по избора. Комисиите престават да действат със закриване заседанието на Общото събрание. Всяка комисия се състои от трима членове и избира председателя си от своя състав.

(2) Мандатната комисия следи за спазването на законността и представителността на Общото събрание. Мандатната комисия удостоверява регистриралите с подпис присъствието си делегати и проверява съответствието между излъчените от ОС на регионалните сдружения делегати и присъствения списък на Общото събрание.

Мандатната комисия допуска до участие в Общото събрание на НАЗ делегатите на регионалното сдружение-член, представило удостоверение за актуално състояние.

След проверката на всички необходими атрибути, Мандатната комисия докладва на Общото събрание за редовността на документите и броя на присъстващите регионални сдружения и делегати.

(3) Комисията по предложенията отбелязва, формулира и обявява постъпващите предложения за гласуване на Общото събрание.

(4) Комисията по избора отговаря за провеждането на избора за Председател на Управителния съвет и за членове на Контролния съвет на Организацията. Нейната функция е да гарантира честността на вота, включително представяне на кандидатурите, преброяване на гласовете, отчитане и обявяване на резултатите.

Раздел трети

Избор на Председател и на Контролен съвет

Чл.11.(1) На база постъпилите от регионалните сдружения протоколи, Комисията по избора съставя първоначална проектолиста с кандидатите за Председател на Управителния съвет и Контролен съвет на Организацията.

(2) В проектолистата кандидатите, издигнати от регионалните сдружения, се изписват по азбучен ред по първите имена.

(3) Регионалните сдружения-членове, както и техните делегати, могат да предлагат номинации за Председател на Управителния съвет и за членове на Контролния съвет. Предложенията могат да постъпват и по време на обсъждане на проектолистата, като номинацията следва да бъде мотивирана.

(4) Председателят на Комисията по избора представя пред Общото събрание проектолистата, съставена по реда на чл.11, ал.1, ал.2 и ал.3.

(5) Представената проектолиста се обсъжда. В хода на обсъждането могат да се правят предложения за включване или оттегляне на кандидатури. За прекратяване на обсъждането се гласува.

(6) Направените самоотводи не се гласуват.

(7) Проектолистата се оформя като талон или бюлетина за явно или тайно гласуване и се раздава на членовете на Организацията за провеждане на гласуването по избор на Председател на УС и на Контролен съвет на Сдружението.

Чл.12. (1) Когато гласуването е с явен вот, то може да се проведе и без раздаване на проектолиста. Гласуването се осъществява с вдигане на делегатска карта при обявяването на всяка една кандидатура.

(2) Когато гласуването се осъществява с талон или бюлетина, всички делегати от регионалните сдружения-членове на Общото събрание отбелязват имената на предпочитания от тях кандидат за Председател на УС и за членове на Контролния съвет. Отбелязването се извършва в квадратчето пред името на съответния кандидат със знак „Х”. Всяко регионално сдружение гласува само за един кандидат за Председател и трима кандидати за членове на Контролния съвет.

Чл.13.(1) След приключване на гласуването, талоните или бюлетините за гласуване се обработват от членовете на Комисията по избора.

(2) Талонът или бюлетината за гласуване е невалиден/а в следните случаи:

 1. различава се по вид от раздадения/ата на делегатите;
 2. отбелязан е повече от един кандидат за Председател на УС и повече от трима кандидати за членове на Контролен съвет.

(3) За избран се смята кандидатът за Председател, получил най-много гласове. В случай, че двама кандидати са получили равен брой гласове, се провежда ново гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много от гласовете.

(4) За избрани се смятат първите трима кандидати за членове на Контролния съвет, получили най-много гласове. В случай, че при класирането на кандидатите с най-много гласове, двама кандидати са получили равен брой гласове, следва да се проведе ново гласуване само с тяхното участие.

(5) Резултатите от проведения избор се обявяват от председателя на Комисията по избора.

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ

Раздел първи

Управителен съвет

Чл.14.(1) Управителният съвет се състои от всички Председатели на регионалните сдружения – членове на НАЗ, плюс Председателя на Организацията. В особени случаи, функциите на член на УС на НАЗ могат да се изпълняват и от лице-член на регионално сдружение, комуто е делегирано това право от УС на съответното сдружение.

(2) Управителният съвет създава, преобразува и закрива спомагателни органи, които да подпомагат осъществяването на неговата дейност. Такива органи могат да бъдат научни, консултантски, експертни, медийни, стопански и други специализирани комисии.

(3) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание годишния отчет за дейността на Организацията, който включва и годишния финансов отчет на Организацията;

(4) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджет на Сдружението.

Раздел втори

Председател на Управителния съвет

Чл.15.(1) Председателят на Организацията се избира от Общото събрание за срок от 3 /три/ години и може да бъде преизбиран без ограничение.

(2) Председателят представлява Организацията, ръководи и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

(3) Председателят подготвя и внася за разглеждане и гласуване в Управителния съвет годишния отчет за дейността на Организацията.

(4) Председателят подготвя и внася в Управителния съвет проект на бюджет на Организацията.

(5) Председателят може да бъде освободен предсрочно с решение на Общото събрание:

 1. По предложение на Управителния съвет:

а) при подаване на оставка пред Управителния съвет;

б) при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията си за повече от 6 месеца;

в) когато без уважителни причини не участва в три поредни заседания на УС.

 1. При системно неизпълнение на задълженията си, както и при извършване на действия, водещи до накърняване на интересите на Организацията.

Раздел трети

Заседания на Управителния съвет

Чл.16.(1) Предложения и материали за дневния ред на заседанията на Управителния съвет могат да внасят писмено членовете на Управителния съвет, Контролния съвет, председателите на специализираните комисии, изпълнителният директор и други лица, определени след съгласуване с председателя на Организацията.

(2) В заседанията на Управителния съвет освен членовете на УС, могат да участват и членовете на КС и други лица, определени от Управителния съвет.

(3) Председателят на Управителния съвет свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет, а в негово отсъствие – заместник-председател или друг, определен от УС негов член. В особени случаи, заседание на УС може да бъде свикано, когато писменото искане за свикване на 1/3 от членовете на УС не е уважено в едноседмичен срок.

(4) Решенията на Управителния съвет се взимат с явно гласуване и с обикновено мнозинство. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС и изпратен в седемдневен срок до членовете на УС.

Чл.17. (1) На своето първо заседание Управителният съвет избира от своя състав и определя броя на заместник-председателите на Организацията.

(2) Мандатът на заместник-председателите изтича едновременно с мандата на Председателя на Организацията.

Раздел четвърти

Задължения на членовете на Управителния съвет

Чл.18. Членовете на УС на НАЗ са длъжни:

 1. да участват редовно в заседанията на УС на НАЗ;
 2. да не разпространяват във вреда на НАЗ сведения и факти, които са им станали известни при изпълнение на функциите им;
 3. да не извършват действия, които биха уронили доброто име на Организацията;
 4. да носят солидарна отговорност за действията си, които могат да увредят имуществото или накърнят интересите на Организацията.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.19.(1) Контролният съвет е специализираният контролен орган на Организацията. 

(2) Контролният съвет:

 1. контролира спазването на Устава и законосъобразността на решенията на ръководните органи на Организацията;
 2. следи за опазване на имуществото на Организацията;
 3. следи и проверява изпълнението на бюджета, годишния финансов отчет, както и финансовата и счетоводната отчетност на Организацията;
 4. представя пред Общото събрание отчет за своята дейност, съгласно посочените по-горе правомощия.

(3) Контролният съвет се състои от 3 /три/ лица, избрани от Общото събрание за срок от 3 /три/ години.

Чл.20. Контролният съвет избира председателя си от своя състав.

Чл.21.(1) Контролният съвет осъществява дейността си на заседания, които се провеждат най-малко веднъж на шест месеца.

(2) Заседанията се свикват от Председателя на Контролния съвет:

 1. по негова инициатива.
 2. по искане на другите двама членове.

(3) Контролният съвет води протокол за всяко свое заседание, който представя на УС на Организацията.

Чл.22.(1) Решенията на Контролния съвет се взимат с явно гласуване и с обикновено мнозинство. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Контролният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на КС.

(3) За заседанията на Контролния съвет се съставя протокол, който се подписва от председателя и протоколчика.

Чл.23.(1) Предложения и материали за дневния ред на заседанията на Контролния съвет могат да внасят членовете на Контролния съвет, членовете на УС, председателите на специализираните комисии, изпълнителният директор и други лица, определени от председателя на Контролния съвет.

(2) В заседанията на Контролния съвет освен членовете могат да участват и други лица, определени с решение на Контролния съвет.

Чл.24. Председателят на Контролния съвет може да бъде освободен предсрочно с решение на Общото събрание при наличие на обстоятелствата по чл.15, ал. 5 от настоящия Правилник.

ГЛАВА ПЕТА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Чл.25.(1) Структурата и числеността на административния персонал се определят от Управителния съвет.

(2) Във връзка с чл.25, ал.1, Управителният съвет осъществява подбор на кандидати чрез конкурс по предварително зададени критерии и изисквания или сформира специална Комисия за тази цел.

(3) Председателят на Управителния съвет сключва трудов или граждански договор с избрания от Управителния съвет/Комисията кандидат след проведен конкурс, съгласно чл.25, ал.2.

(4) Дейността на Изпълнителния директор и административния персонал се подпомага от експерти и специалисти, наети по граждански или трудови договори.

Чл.26.(1) Изпълнителният директор се избира от Управителния съвет чрез конкурс. Изпълнителният директор подпомага дейността на Председателя, Управителния съвет, Специализираните комисии и Контролния съвет.

(2) Всяка година в срок до края на месец януари Изпълнителният директор представя пред Управителния съвет програма за дейността на Сдружението за текущата година.

Чл.27. Изпълнителният директор изпълнява функциите и задачите, произтичащи от Закона, Устава и настоящия Правилник. Изпълнителният директор, подпомаган от административния персонал, осигурява изпълнението на годишните програми за дейността на НАЗ в следните основни направления:

 1. участва в специализираните комисии с представители на министерствата и другите ведомства, подготвящи проекти на нормативни актове, имащи отношение към сферата на дейност на НАЗ;
 2. участва в заседания на парламентарни комисии, консултативни съвети и други органи;
 3. участва в заседанията на УС на НАЗ;
 4. организира събирането на предложения и становища от регионалните сдружения;
 5. оказва експертна, консултантска и техническа помощ на регионалните сдружения – членове на НАЗ;
 6. участва в разработването на програми и проекти, насочени към подпомагане на дейността на регионалните сдружения;
 7. разработва и кандидатства по проекти на програми и институции, осигуряващи допълнителни финансови източници за Организацията и неговите членове;
 8. организира и участва в провеждането на квалификационни курсове, обучителни семинари и други мероприятия, имащи за цел повишаване квалификацията и информираността на членовете на регионалните сдружения;
 9. осъществява взаимодействие и координация с други неправителствени организации;
 10. осъществява сътрудничеството с международни организации и асоциации на земеделски производители, поддържа връзки и осигурява взаимодействието с други неправителствени организации в чужбина;
 11. издава и разпространява информационни, справочни и консултативни материали;
 12. осигурява дейността на Общото събрание, Управителния съвет, Контролния съвет и специализираните комисии на Организацията;
 13. организира национални и международни форуми и кръгли маси по актуални въпроси;
 14. осъществява и други функции и задачи, възложени от ръководните органи на Организацията;
 15. Подпомага Председателя при изготвянето на годишния отчет за дейността на Организацията;
 16. Подпомага Председателя на Управителния съвет при изготвянето на проект на бюджет на Организацията, който от своя страна го внася в Управителния съвет.

Чл.28. Административният персонал подпомага дейността на Председателя, Управителния съвет, Контролния съвет, Специализираните комисии и Изпълнителния директор, като осигурява изпълнението на следните дейности:

 1. осигурява редовна информация на регионалните членове за текущата дейност на Организацията;
 2. изготвя ежедневен бюлетин с публикациите в медиите, свързани със сектора;
 3. отговаря на поставени от регионалните сдружения и техните членове въпроси и оказва съдействие за разрешаване на казуси;
 4. води кореспонденция и поддържа делови контакти с представители и организации от правителствения и неправителствения сектори;
 5. следи и отговаря за комуникационното и техническото обслужване на офиса на Организацията;
 6. подготвя и оформя документи и текстове, съгласно дадените му указания;
 7. събира, съгласува и обобщава данни, справки и становища на регионалните членове на Организацията;
 8. отговаря за публикуването на информация на електронната страница на Организацията и следи за отразяването й в националните и регионални средства за масова информация;
 9. организира и подготвя провеждането на работни срещи, заседания, служебни пътувания в страната и чужбина, както и следи за техническото им осигуряване;
 10. протоколира заседанията на ОС, УС и КС и Специализираните комисии;
 11. води и съхранява архива на Организацията;
 12. подпомага отчетната дейност на Организацията, извършва и администрира платежни операции и издава първични счетоводни документи;
 13. подготвя необходимата информация и отчети за изготвяне годишния доклад на Контролния съвет на Организацията;
 14. представлява Организацията пред различни институции и органи, на работни срещи и други делови мероприятия, съгласно зададените му указания;
 15. осъществява и други функции и задачи, възложени от органите на управление и от Изпълнителния директор.

Чл.29. За постигнати резултати и мотивация на Изпълнителния директор и административния персонал, Председателят и заместник-председателите на УС предлагат и съгласуват допълнително финансово стимулиране.

ГЛАВА ШЕСТА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМИСИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.30.(1) За осъществяване на политиките на Организацията, за подпомагане дейността на регионалните членове и за изпълнение на задачите на Организацията могат да се създават научни, консултантски, експертни, медийни, стопански и други специализирани комисии.

(2) Специализираните комисии по ал.1 се създават, преобразуват и закриват с решение на Управителния съвет.

(3) Статутът, функциите и предметът на дейност на специализираните комисии по ал.1 се определят от Управителния съвет.

(4) Съставът и ръководителите на специализираните комисии по ал.1 се определят от Управителния съвет. В състава на специализираните комисии могат да влизат членове на УС и регионалните сдружения на НАЗ, изпълнителният директор и членове на административния персонал, външни специалисти и експерти.

(5) Специализираните комисии по ал.1 отчитат дейността си пред Управителния съвет.

(6) Дадена специализирана комисия се сезира по определена тема/въпрос от нейните компетенции самостоятелно или по препоръка на Управителния съвет. Комисията изработва становище по поставения въпрос и излиза с предложение за решение към Управителния съвет, което се подлага на гласуване на негово заседание.

(7) Членовете на Специализираните комисии участват и представляват Организацията в работни срещи/групи според сферата на своите компетенции.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Правилникът за организацията и дейността на НАЗ може да бъде изменян и допълван с решение на Общото събрание на НАЗ.
 • Правилникът е приет на Общо събрание на НАЗ, проведено на 10.03.2016 г., и влиза в сила от тази дата.
 • Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на Организацията и законодателството на Република България.
 • Партньорствата на Организацията с други организации се създават и регламентират посредством Меморандум за разбирателство, Рамкови договори за сътрудничество и взаимодействие, и договори за дарения.